Festival Forensische Zorg - Open

Programma

Klik hier voor de digitale versie van het programmaboekje.

Ontvangst en registratie (10.00 - 11.00 uur)

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in De Fabrique.

Opening (11.00 - 11.30 uur)

Meer informatie over de opening van het Festival Forensische Zorg kunt u hier binnenkort terugvinden.

Sessies zoeken

Favorietentool

Hoe werkt de favorietentool?

  • U klikt op de gekleurde balk met uw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wilt u de sessie bewaren als 'favoriet', dan klikt u op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik hier om uw favorieten te printen.

Ronde 1 (11.45 - 12.45 uur)

Titel: Slachtoffer-daderbemiddeling in de forensische praktijk:signaleren van schaamte en ruimte bieden aan schuldgevoel
Thema: Anders: maatschappelijke relevantie en verbinding met de samenleving (Open Blik en Open Instelling), recidivevermindering
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Lily Gruitrooij (Slachtoffer in Beeld)
- Mevr. Francis Bakker (Slachtoffer in Beeld)
Zaal HetMagazijn
Omschrijving: Met slachtofferbeleid verruimt de forensische zorg haar blik. De patiënt staat centraal, maar zorg en behandeling staan ook in de context van de belangen van het slachtoffer en de samenleving. Slachtoffergericht werken, hoe kan de forensische zorg dit vormgeven? Een mogelijkheid is het onderwerp slachtofferschap met patiënten te bespreken. Heeft hij of zij nagedacht over het slachtoffer? Zou een patiënt iets willen betekenen in het herstel van het slachtoffer? Dit werkt positief voor zowel de patiënt als het slachtoffer en de samenleving. Hoe bespreek je spijt, schuld en schaamte met patiënten? Welke signalen van patiënten kunnen duiden op behoefte aan herstel? In deze workshop lichten we de werkwijze van slachtoffer-daderbemiddeling toe en nodigen deelnemers uit voor discussie in hoeverre je als kliniek moet of kan sturen op herstel. Slachtoffer in Beeld verzorgt de training Slachtofferbewust werken voor professionals. Deze workshop is hiervan een verkorte versie.Hoe bespreek je spijt, schuld en schaamte met daders? Hoe werkt een slachtoffer-dadercontact? Wat zijn de effecten daarvan op dader en slachtoffer? In deze workshop gaan we daar nader op in. Deelnemers bespreken ook met elkaar welke daders wel of niet geschikt zijn om in contact te gaan met het slachtoffer en in hoeverre je daarin als kliniek moet of kan sturen. Slachtoffer in Beeld verzorgt de training Slachtofferbewust werken voor professionals. Deze workshop is hiervan een verkorte versie.
Levert op: De workshop is relevant voor alle medewerkers binnen de forensische zorg. U leert hoe u het onderwerp slachtoffers ter sprake kunt brengen en krijgt een leidraad voor het profiel van patiënten die gebaat kunnen zijn om in contact te komen met het slachtoffer.
Titel: Vijandigheid en andere ongemakken in de TBS
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Tom Kuipers (Altrecht)
- Dhr. Bas van Raaij (Bureau de Mat)
Zaal Postkamer
Omschrijving: Behandelaars en teams in een forensische kliniek hebben veel behoefte aan instrumenten om te kunnen taxeren of cliënten samenwerken of niet. Het vermogen om vormen van non-coöperatie, coalitievorming en voorstadia van vijandigheid te kunnen herkennen is voor hen van groot belang. Die herkenning is mogelijk met het instrument 'De Mat®' Dit leert medewerkers haarscherp te kijken naar de interactie met de cliënt en de effecten te onderzoeken van het eigen handelen op de behandelrelatie en de behandeldoelstelling. In deze zeer interactieve workshop krijgt u een verkorte training, waarin u kennismaakt en oefent met praktische instrumenten als de rood-groene Mat, de Tas en Kan niet/Wil niet. Daarbij oefenen we ook met casuïstiek van de deelnemers. In de cursus staan we apart stil bij de interactie met cliënten met een hoge PCL-score.
Levert op: Na afloop kent u de basisprincipes van de besproken trainingsmethodiek (de Mat, de Tas, Kaniet/Wil niet) en heeft u daarmee geoefend.
Titel: BBRAVOO
Thema: Anders: Herstel, rehabilitatie en forensische outreachende zorg
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Frank Bonekamp (Altrecht)
- Mevr. Marieke Raedts (Altrecht)
Zaal Kalvermelk 1
Omschrijving: Bij de cliënten van het Forensisch ACT team is sprake van ernstige en zeer moeilijk behandelbare psychiatrische problematiek, grensoverschrijdend gedrag, zoals het plegen van delicten, en veel sociaal maatschappelijke problemen. Genoemde problematiek kan leiden tot gevaarlijke en ontwrichtende situaties, waardoor velen van hen in aanraking komen met politie en/of justitie. Het Forensisch ACT team werkt volgens de ACT methodiek en vanuit de visie Behandelen-Begeleiden-Respect-Autonomie-Vertrouwen-Open-Out of the box. We werken altijd naar herstel en veiligheid.
Levert op: Een nieuwe kijk op in de vorm van een totaal geintegreerd Forensisch zorgaanbod vanuit samenwerking ipv dwang en drang.
Titel: E- mental health: Alleen samen kunnen we meters maken!
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Dirk Dijkslag (Forensische Polikliniek De Tender)
- Mevr. May Brummelaar (Forensische Polikliniek De Tender)
- Mevr. Bianca Roelofsen (GGZ Noord-Holland Noord)
Zaal Kalvermelk 2c
Omschrijving: E-mental Health (EMH) komt eraan, ook in de forensische psychiatrie. Om echt stappen te kunnen maken moeten we meer gaan samenwerken op het gebied van innovatie en open staan voor elkaars kwaliteiten. Forensische Polikliniek De Tender en De Divisie Forensische Psychiatrie van GGZ-Noord Holland Noord (DFP GGZ-NHN) weten elkaar al aardig te vinden. Samen hebben zij een aantal EMH-toepassingen ontwikkeld. Zoals de modules psycho-educatie persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en delictketen/delictpreventie-keten. Alle specifiek gericht op de forensische doelgroep. De modules zijn een begin van de broodnodige samenwerking om EMH voor de forensische doelgroep naar een hoger plan te krijgen. De Tender en DFP GGZ-NHN laten graag zien welke mogelijkheden EMH biedt. Zij doen dit samen met Minddistrict een van de grootste spelers op de EMH-markt. Na de workshop hopen we dat meer veldpartijen open staan voor samenwerking.
Levert op: Na afloop heeft u inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van EMH voor de forensische doelgroep en heeft u kennis gemaakt e-behandelplatform Minddistrict.
Titel: Voordoen, samendoen, nadoen
Thema: Sglvg
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Nicole Blom (FPC2landen)
- Mevr. Mitzy Barendregt (FPC2landen)
- Mevr. Roseline van Gent (FPC2landen)
- Dhr. Martien van Oostrom (FPC2landen)
Zaal Douchelokaal
Omschrijving: Patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) ervaren de wereld over het algemeen als onsamenhangend en onbetrouwbaar. In FPC2landen hebben we expertise opgebouwd in het werken met deze patiënten. Daarbij zijn transparantie en transfer tussen de verschillende behandelonderdelen leidend. Alle patiënten krijgen groepsgerichte therapie aangeboden met een themagericht basisprogramma. Dit duurt anderhalf jaar en bestaat uit zes achtereenvolgende thema’s: 1. Vertrouwen in jezelf en de ander. 2. Samenwerken. 3. Omgaan met beperkingen. 4. Stress de baas. 5. Weerbaarheid. 6. Impulscontrole. In het programma wordt behandeld door consequent zowel cognitieve gedragstherapie als alle vaktherapieën als sociotherapie in te zetten. Dit betekent voor patiënten een optimale leerschool voor leren door zowel praten als doen en voor transfer van het geleerde in therapie naar de dagelijkse praktijk. Onze ervaring is dat hiermee de behandelvaardigheid en behandelmotivatie van de patiënten vergroot wordt.
Levert op: Gereedschappen die we inzetten zijn g-schema’s, 5 basisemoties, spanningsmeter, opbouw van sessies. Sleutelbegrippen zijn herhaling, perspectief en structuur. Deze workshop biedt de deelnemer op interactieve wijze handvatten om stapje voor stapje de (behandel)wereld voor de patiënten overzichtelijker te maken.
Titel: Veroordeeld zijn tot elkaar in Therapie. Van moeten naar willen.
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Nannie Faber (Het Dok)
- Mevr. Jacobien van de Garde (Het Dok)
Zaal Havenmeester
Omschrijving: Bij ambulante forensische zorg hebben hulpverleners veelal te maken met “verplichte” patiënten. De patiënt MOET, en de therapeut MOET ook. Hoe start je zo’n behandeltraject? Hoe zorg je dat deze patiënten naar de poli komen? Wat kun je doen om de intrinsieke motivatie voor therapie te versterken? Hoe bouw je een veilige therapeutische relatie op? Hoe ga je binnen je therapeutische relatie om met het moeten delen van informatie? Tijdens deze interactieve workshop gaan wij op ervaringsgerichte wijze op deze vraagstukken in.
Levert op: Na afloop van deze sessie heb je ideëen en handvatten om cliënten die niet op eigen beweging in behandeling zijn gekomen te motiveren in hun therapietraject.
Titel: Terug naar de samenleving; een opening naar buiten
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Helma Blankman (Centrale RINO-groep en NIFP)
Zaal Kalvermelk 2a
Omschrijving: In deze workshop leert u meer over de nieuwe module uit de stal van Liberman: Terug naar de Samenleving. Deze module is ontworpen voor cliënten in de forensische ggz, tbs en detentie. Zij leren hiermee vaardigheden om straks buiten de muren weer zelfstandig te functioneren. De module is een stap in de richting van zelfstandigheid.
Levert op: Na afloop van de sessie weten de deelnemers hoe de module in elkaar steekt en hoe zij deze kunnen aanbieden aan hun cliënten.
Titel: (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht
Thema: Jongvolwassenen
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Lieke Vogelvang (NIFP)
- Dhr. Bas Vogelvang (Bureau van Montfoort)
Zaal DeGarage
Omschrijving: Het adolescentenstrafrecht wordt naar verwachting 1 april ingevoerd. Bureau van Montfoort en het NIFP hebben respectievelijk richtlijnen en criteria ontwikkeld om te bepalen of een jongvolwassene het beste onder het jeugd- of het volwassenenstrafrecht kan vallen, en of daarbij begeleiding door de jeugd- of volwassenreclassering de voorkeur heeft. In deze workshop worden aan de hand van een casus de richtlijnen en criteria gepresenteerd. Tevens bestaat er ruimte om hier alvast mee te oefenen.
Levert op: Na afloop van de workshop heeft u kennis over de richtlijnen en criteria die gebruikt gaan worden bij het adolescentenstrafrecht.
Titel: Highway to Help
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Sifra Tigchelaar (Arkin, Inforsa, Forensisch Ambulante Zorg)
- Dhr. Joris Letanche (Arkin, Mentrum, Triage en Zorgtoewijzing)
- Dhr. Rogier van Bemmelen (Arkin, Inforsa, Forensisch ACT team)
Zaal Jutekelder
Omschrijving: In Amsterdam hebben wij besloten de bureaucratie af te schaffen rond het wel of niet plaatsen van cliënten in onze forensische zorg. Daarvoor hebben we bij alle reclasseringsorganisaties in de stad specialisten geplaatst met wortels in zowel de psychiatrie als de justitieketen. Zij zijn een directe link tussen vraag en aanbod. Met hun expertise en korte lijntjes maken zij het mogelijk zorgtoeleiding binnen een dag te regelen. Als zij het groene licht geven, wordt de spitsstrook geopend. Zij denken en werken mee in alle fases van het reclasseringsproces. Van meedenken over advies, passende bijzondere voorwaarden en het opstarten van verdiepingsdiagnostiek tot plaatsing in onze diverse behandelprogramma’s en -settings. Door goed te luisteren naar de wensen van de reclassering hebben we een integraal zorgaanbod gecreëerd waarin elke zorgzwaarte geboden kan worden. Nooit meer files: de Highway to Help is een feit.
Levert op: Na afloop weet u dat je grootstedelijke problematiek ketenzorg efficiënt kan inrichten door bruggen te slaan en van de gebaande paden af te wijken.
Titel: Buurman of boeman?
Thema: Zedendelinquenten
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Jules Mulder (de Waag)
- Mevr. Hennie Nagtegaal (Reclassering Nederland, Unit Rotterdam)
Zaal Silo61
Omschrijving: Ook recentelijk is er veel ophef in de samenleving over de terugkeer naar hun woonomgeving van mensen die een zedendelict hebben gepleegd, zoals het geval is bij Benno L.. Gemeenten worstelen met het dilemma: het recht op terugkeer van de ex-pleger enerzijds en het risico op een recidive in een zedendelict en op maatschappelijke onrust anderzijds. In de praktijk blijkt dat gemeenten en burgers slecht geïnformeerd zijn over de problematiek van pedoseksualiteit en het risico op recidive in het algemeen, en de maatregelen die zijn genomen door de gemeente, reclassering en behandelaars. De publieke opinie, de media lijken eerder olie op het vuur te gooien dan juiste informatie te verstrekken. Gemeenten zijn niet goed voorbereid op deze problematiek en zoeken ieder op eigen wijze naar oplossingen. Het gevolg is vaak dat maatregelen genomen worden die het risico op een recidive eerder vergroten.In de praktijk blijkt dat gemeenten en burgers slecht geïnformeerd zijn over de problematiek van pedoseksualiteit en het risico op recidive in het algemeen, en de maatregelen die zijn genomen door de gemeente en externe begeleiders in individuele gevallen. De publieke opinie, de media lijken eerder olie op het vuur te gooien dan juiste informatie te verstrekken. Gemeenten zijn niet goed voorbereid op deze problematiek en zoeken ieder op eigen wijze naar oplossingen. Het gevolg is vaak dat maatregelen genomen worden die het risico op een recidive eerder vergroten.
Levert op: Na afloop van deze sessie hebben de deelnemers een meer feitelijk en daardoor genuanceerder beeld over de risico's op recidive en over de ongunstige effecten van de huidige jacht op zedendelinquenten. De deelnemer heeft een beeld gekregen van de samenwerking tussen de forensische zorg, reclassering en de gemeente.
Titel: De HCR-20 V3: innovatie in risicotaxatie van geweld
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Vivienne de Vogel (Van der Hoeven kliniek)
- Dhr. Michiel de Vries Robbé (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Ellen van den Broek (Van der Hoeven Kliniek)
Zaal Kalvermelk 2b
Omschrijving: In dit werkcollege introduceren we de HCR-20 Versie 3. De HCR-20 V3 is de vernieuwde versie van de HCR-20 bedoeld voor het inschatten van het risico van toekomstig gewelddadig gedrag bij personen vanaf 18 jaar. Vaak gaat het om personen die in behandeling zijn of komen bij een (forensisch) psychiatrische instelling of de verslavingszorg, die in het gevangeniswezen verblijven, die Pro Justitia worden onderzocht, die ambulant worden behandeld of die begeleid worden door de reclassering. De HCR-20V3 is te gebruiken bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het benodigde beveiligingsniveau, behandelindicatie, verlof of beëindiging van behandeling. Daarnaast kan de HCR-20V3 van waarde zijn als richtlijn bij het bepalen van behandeldoelen en gebruikt worden als instrument om vooruitgang in behandeling te evalueren. In dit werkcollege illustreren hoe dit instrument van waarde kan zijn voor de praktijk en laten we recente onderzoeksresultaten zien.
Levert op: U heeft kennis genomen van het nieuwste risicotaxatie-instrument op het gebied van het voorspellen van gewelddadig gedrag en ervaren wat de meerwaarde hiervan is in de praktijk.
Titel: Welke invloed heeft een verarmde gevangenisomgeving op recidive?
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Jesse Meijers (VU)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Executieve functies, zoals impulscontrole en planning, stellen ons in staat onszelf te reguleren en doelgericht te gedragen. Verrijking van de omgeving, bijvoorbeeld door middel van fysieke activiteit, heeft een positieve invloed op de executieve functies. Uit onderzoek blijkt dat verarming van de omgeving juist een negatieve gevolgen heeft voor het brein. Na detentie wordt een groot beroep gedaan op executieve functies; men dient zelfstandig te functioneren. Het verbeteren van executieve functies tijdens detentie is wenselijk, maar de gevangenisomgeving is een opzettelijk verarmde omgeving die wordt gekenmerkt door beperkte zelfstandigheid en bewegingsvrijheid. De huidige gevangenisomgeving heeft mogelijk negatieve gevolgen voor executieve functies van gedetineerden en verhoogt mogelijk de kans op recidive. Is het dus niet van (maatschappelijk) belang om de gevangenisomgeving te verrijken? Op deze stelling gaat Jesse Meijer in bij deze FFZ talk.
Levert op: Na afloop bent u aan het denken gezet. U heeft een originele invalshoek of stellingname gehoord waar u op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: Eten als therapie?
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Ap Zaalberg (WODC)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Bij de behandeling van psychische aandoeningen en gedragsproblemen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van alledaagse, niet-medische interventies. Somber? Ga hardlopen! Kort lontje? Zorg voor een goede nachtrust! Ook voeding is een dankbaar onderzoeksonderwerp op dit gebied. Zo blijkt een gezond voedingspatroon schoolprestaties en intelligentie bij kinderen ten goede te komen, of de kans op adhd iets te verkleinen. Ook bij volwassen aandoeningen, zoals ernstige depressies en zelfs psychosen, is – met wisselend succes – geprobeerd voedingsstoffen te gebruiken als therapeutisch middel. De vraag in deze prikkelende, korte FFZ-talk luidt: zijn er voedingsstoffen die wellicht een gunstig effect hebben op agressieregulatie? Kunnen wij iets met deze groeiende kennis binnen onze inrichtingen?
Levert op: Na afloop bent u aan het denken gezet. U heeft een originele invalshoek of stellingname gehoord waar u op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: Beleid versus Praktijk, Politiek & de Forensische Zorg
Thema: Anders: -
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. Coen van Gestel (De Waag)
- Mevr. Ciska Joldersma (oud Tweede Kamerlid CDA en lid van de commissie Onderzoek TBS)
Zaal Perserij
Omschrijving: Bijdragen aan een veilige en weerbare samenleving, dat is het streven van zowel de forensische zorgsector als politiek Den Haag. Niet altijd lijken beleid en praktijk echter samen te komen. Daarnaast zijn er economische en maatschappelijke ontwikkelingen die hun effect hebben op de beleidsvorming voor de forensische zorg. Zo zitten we economisch gezien in zwaar weer en is er een groeinde behoefte aan veiligheid in de politiek en de samenleving. Ontwikkelingen die doorwerken tot de werkomgeving van de forensische psychiaters en psychologen. In dit debat draaien we de rollen om. We onderzoeken hoe de politiek nu echt tegen de forensische zorgsector aankijkt en gaan opzoek naar in hoeverre de politiek het belang van goede forensische zorg, en daarmee een veilige en weerbare samenleving, voorop stelt. Daarbij kijken we in hoeverre de politiek zichzelf ziet als onderdeel van de keten.
Levert op: In dit debat verkrijgen we inzicht in het beeld bij de politiek van de forensische zorg. We voeren een open gesprek dat duidelijk maakt wat de forensische zorgsector van de politiek kan verwachten en vice versa.

Ronde 2 (13.30 - 14.30 uur)

Titel: 1op1 begeleiding: van controle naar contact
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Minco Ruiter (Inforsa, Arkin)
- Dhr. Daan Martens (Inforsa, Arkin)
Zaal Postkamer
Omschrijving: Dwangvermindering, separeers opheffen, een einde maken aan eenzame opsluiting. Het zijn ontwikkelingen die niet aan de forensische psychiatrie zijn voorbijgegaan. De roep om humanere zorg, zeker bij cliënten in de ergste crisis, wordt steeds luider. De transitie die hiervoor nodig is vraagt veel tijd, energie, moed en tact. Inforsa, Arkin is al jaren actief bezig met het verminderen en veranderen van de dwang en de wijze van opsluitingen. Sinds 2013 is er het speciale 1op1 team. Een boven de bezetting functionerend team met een sturende, coachende en faciliterende rol voor de reguliere behandelteams. Het team brengt het nieuwe gedachtegoed in praktijk: ‘veilige zorg, is nabije zorg!’. De insteek is preventie en ombuiging van escalatie, naast zorgen voor contactvolle zorg tijdens een vorm van opsluiting. Tijdens de workshop diepen we deze nieuwe vorm van zorg verder uit en delen we onze ervaringen.
Levert op: Na afloop weet u wat 1op1 begeleiding inhoudt en hoe dit kan bijdragen aan vermindering en verbetering van het toepassen van dwang en opsluiting.
Titel: Open over taboes
Thema: Anders: behandeling en therapie bij kindermishandeling en zedenproblematiek bij jongeren
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Charlotte Boonstra (de Viersprong)
- Mevr. Monique Slot (de Viersprong)
Zaal Kalvermelk 1
Omschrijving: Kindermishandeling/verwaarlozing is evenals seksueel overschrijdend gedrag nog steeds een taboe. Behalve slachtoffers en direct betrokkenen hebben ook hulpverleners er vaak moeite mee dit bespreekbaar te maken. Daarnaast worden deze problemen veelal niet (of laat) herkend en onderkend. Het feit dat betrokken gezinnen ook bijna altijd (zeer) geïsoleerd zijn, maakt de toegang tot hulpverlening niet makkelijk. De twee nieuwe toepassingen van MST (Multi Systeem Therapie) zijn gericht op deze taboegebieden. MST CAN is een intensief ambulante systeembehandeling voor gezinnen waar sprake is van kindermishandeling/verwaarlozing. MST-PSB richt zich op gezinnen waarvan een kind zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig seksueel overschrijdend gedrag. Beide programma’s zijn ambulante, intensieve systeembehandelingen. Geprobeerd wordt met actieve betrokkenheid van het sociale netwerk van het gezin – zoals familie, school en wijkagent – het probleemgedrag aan te pakken. Doel is ervoor zorgen dat uithuisplaatsing kan worden voorkomen en het gezin met vereende krachten verder kan.
Levert op: Na afloop bent u bekend met de nieuwste ontwikkelingen van ambulante systeembehandeling in de forensische zorg.
Titel: Opgesloten: opening naar psychische zorg!
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Harrieneke Schuurman (Regio Psychologen Team Gevangeniswezen)
- Mevr. Noëlle van der Weegen (PI Vught)
- Mevr. Wendy Weijts (PPC Amsterdam)
Zaal DeGarage
Omschrijving: Naar analogie van de zorgprocessen in de reguliere GGZ bestaat er consensus over een stepped care benadering van de psychische zorg binnen het gevangeniswezen. Hiertoe hebben we de beschikking over een breed scala aan zorgmodaliteiten. Om uniformiteit in de werkwijze te bevorderen en onduidelijkheden te verminderen zijn handvatten en criteria geformuleerd. Welke uitkomsten van de inkomstenscreening leiden tot opschalen naar bespreking in het Psycho Medisch Overleg? Wanneer kiezen we voor beschikbare basiszorg en wanneer voor een Extra Zorg Voorziening? Wanneer schakelen we aanvullende ambulante zorg in of overplaatsing naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum of GGZ-voorziening? In dit werkcollege een presentatie over stepped care binnen het gevangeniswezen. Over organisatie van de zorg en criteria voor zorgopschaling.
Levert op: Na afloop kent u de mogelijkheden op het gebied van zorg binnen het gevangeniswezen, voor een doelgroep die iedereen in het forensische werkveld met regelmaat langs ziet komen. De werksessie is dan ook bedoeld voor iedereen in het forensisch veld.
Titel: Hoe openen we de achterdeur?
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. Rogier van Bemmelen (Inforsa)
- Mevr. Doep van Dijk (Inforsa)
Zaal Silo61
Omschrijving: Inforsa kent een ruim klinisch en ambulant behandelaanbod met korte wachttijden. Toch is er een groep complexe cliënten die na een succesvolle klinische behandeling moeilijk is uit te plaatsen naar een minder gestructureerde setting. Zoals cliënt B, bekend met schizofrenie, middelenmisbruik, een verstandelijke beperking en fors antisociaal gedrag. Hij heeft diverse hulpverleners ernstig bedreigd vanuit een zeer beperkt ziekte-inzicht. Na een klinisch intensieve behandeling kan hij een woontraject in. Bij de intake geeft hij echter aan, dat hij wil stoppen met zijn medicatie en weer wil gaan blowen. Hoe ga je hiermee om als hulpverleners? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen de verschillende forensische ketenpartners? Hierover – en over een aantal prikkelende stellingen – debatteren wij met de zaal. Er is een panel aanwezig met daarin klinische en ambulante behandelaren van Inforsa en een beleidsmaker van een van de woonvoorzieningen in Amsterdam.
Levert op: Na afloop heeft u meer zicht op de dynamiek van forensisch geïntegreerde zorg in de samenwerking met ketenpartners op het gebied van wonen en de hobbels die hier in te nemen zijn. Het debat leidt tot een plan van aanpak om de achterdeur beter vorm te geven.
Titel: Nieuwe Wetten
Thema: Anders: nieuwe wetgeving
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Inge Kruit (FPC de Rooyse Wissel)
- Mevr. Mirthe Maessen (GGZ Noord-Holland-Noord)
Zaal Kalvermelk 2a
Omschrijving: De Wet forensische zorg, de Wet verplichte ggz, en de Wet zorg en dwang. Wat betekenen deze nieuwe wetten voor de forensische praktijk? Zijn ze op elkaar en de zorgpraktijk afgestemd? Hanteren de wetten dezelfde begrippen en definities en bijvoorbeeld dezelfde indicatie- of klachtprocedures? Dit is belangrijk om te weten als de patiënten, afhankelijk van hun zorgbehoefte of behandelingsvorderingen, doorgeplaatst worden naar de verschillende zorgsectoren waarop de drie wetten van toepassing zijn. De vraag is of het na de invoering van de wetten nog mogelijk is patiënten eenvoudig door te plaatsen. Kunnen zij nog in dezelfde instellingen verblijven? Lost de nieuwe wetgeving de huidige problemen met de verscheidende rechtsposities voor patiënten op? Een werkcollege over de gevolgen van nieuwe wetgeving.
Levert op: Na afloop heeft u inzicht in wetgevingsontwikkelingen en de impact hiervan op de praktijk.
Titel: OPEN over keuzes
Thema: Anders: Ketensamenwerking
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Baukje Dotinga (Verslavingszorg Noord Nederland)
- Dhr. Arie Uyterlinde (SVG Verslavingsreclassering )
- nnb nnb ()
- nnb nnb ()
Zaal Douchelokaal
Omschrijving: In de forensische zorg komen de werelden van strafrecht, zorg en reclassering dicht bij elkaar. In de samenwerking tussen de partijen is de afgelopen jaren veel verbeterd. Toch komen er in de praktijk situaties voorbij waarin de belangen van partijen niet overeen lijken te komen. Momenten waarop OPENheid van enorm belang is. We diepen deze situaties met de zaal uit aan de hand van enkele stellingen. We delen de zaal op in voor en tegen en ieder kiest vooraf een vak. Samen met experts vanuit de strafrechtketen, de ggz en de verslavingsreclassering bekijken we de voor- en tegenargumenten. De gespreksleider geeft de partijen de kans open te zijn over hun standpunt en dit gedetailleerd toe te lichten. Stellingen zijn situatieschetsen, waarbij deelnemers gedwongen worden in de rol van één van de partijen te kruipen. Wees open en kies partij in deze actieve workshop.
Levert op: Na afloop heeft u meer begrip gekregen voor collega’s bij andere organisaties en kent u hun standpunten en argumenten beter.
Titel: Valkuilen in de behandeling van vrouwen in de forensische psychiatrie
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Vivienne de Vogel (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Inge Breukel (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Henriette van der Maeden (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Jeantine Stam (de Waag)
Zaal Jutekelder
Omschrijving: In deze workshop aandacht voor een relatief kleine, maar groeiende groep vrouwen in de forensische psychiatrie. We beginnen met de presentatie van recente onderzoeksresultaten uit een onderzoek naar kenmerken van 280 vrouwen in de forensische psychiatrie. Over het algemeen zijn het ernstig getraumatiseerde vrouwen met complexe problematiek en een hoge mate van comorbiditeit die veel incidenten veroorzaken tijdens de behandeling. De zijn ernstig van aard en meestal gericht naar personen in de nabije omgeving (kinderen, (ex)partner, familieleden). Meer dan de helft van hen heeft tijdens de behandeling één of meer incidenten vertoond (geweld, manipulatief gedrag). De FAM, een specifiek voor vrouwen ontwikkeld instrument, bleek deze incidenten goed te kunnen voorspellen. We vertalen de resultaten van het onderzoek naar de behandeling. Is specifieke aandacht voor vrouwen nodig? Wat zijn de valkuilen in de behandeling en waar liggen juist nieuwe mogelijkheden? Tot slot een discussie aan de hand van stellingen.
Levert op: Na afloop bent u bekend met de specifieke problemen van vrouwen in de forensische psychiatrie. U kent de valkuilen in de behandeling en weet meer over risicotaxatie van geweld bij vrouwen.
Titel: Hoe is het nou met Stop it Now!
Thema: Zedendelinquenten
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Herman Brouwer (de Waag )
- Mevr. Melissa den Dekker (Stop it Now!)
Zaal Kalvermelk 2c
Omschrijving: Forensische polikliniek de Waag lanceerde een jaar geleden Stop it now!, een hulplijn voor pedofielen die worstelen met hun verlangens. Mensen met pedofiele verlangens willen vaak niet toegeven aan deze gevoelens, maar kunnen er met niemand in hun omgeving over praten. Dit kan leiden tot eenzaamheid, verwarring en verlies van controle over eigen handelen. Door anoniem te kunnen bellen met een specialist en hulp te ontvangen bij het leren omgaan met deze geaardheid, wordt kindermisbruik voorkomen. In deze presentatie bespreken we de ontwikkelingen sinds de start in 2012 en tonen we aan dat Stop it Now werkt. Tot slot gaan we in op de toekomstplannen van Stop it Now.
Levert op: Na afloop heeft u informatie over een nieuw fenomeen op het gebied van bestrijding van kindermisbruik door een luisterend oor, advies en aangeboden behandeling.
Titel: Wonen met een justitiële titel na de PI
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Albert Pieters (Tactus)
- Mevr. Marjolein Hogeman (Tactus)
Zaal HetMagazijn
Omschrijving: Het Intensief beschermd wonen (IBW) is een (doorstroom)mogelijkheid voor een cliënt in detentie. In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden van wonen en behandeling voor een cliënt met een justitiële titel. Wat is belangrijk om de doorstroom soepel te laten verlopen? En wat kan IBW hierin betekenen? Dankzij samenwerking tussen Tactus Verslavingszorg en Riwis Zorg en Welzijn is binnen het IBW kennis aanwezig op verschillende terreinen. Tactus houdt zich voornamelijk bezig met de verslaving en de justitiële kanten en Riwis met woonbegeleiding en doorstroming naar regulier beschermd wonen. Een cliënt kan twee jaar in het IBW wonen. Aan de hand van een tijdlijn nemen we u mee in de verschillende woonfasen. Onderwerpen die aan bod komen zijn regelgeving, financiën, dagbesteding en doorstroom. In beeld komen diverse personen aan het woord, van behandelaar tot werkbegeleider en cliënt.
Levert op: Na afloop weet u waar het IBW voor staat en wat we doen. U heeft stil gestaan bij verschillende mogelijkheden van doorstroom buiten de PI maar binnen het justitiële kader.
Titel: Intensieve somatische zorg in de forensische psychiatrie
Thema: Somatische zorg in forensische setting
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Wilma Catsburg (Pompestichting)
- Dhr. Marc Donders (P.I. Vught)
- Dhr. Laurens Vissers (Pompestichting)
Zaal Havenmeester
Omschrijving: Steeds meer tbs-patiënten worden ouder en verblijven langer in de forensische psychiatrie. De somatische zorg neemt een steeds belangrijker plaats in de aan te bieden zorg in. In een dynamische presentatie schetsen we waar je mee geconfronteerd kan worden en hoe je de nieuwe intensieve somatische zorg het hoofd kan bieden. De presentatie is mede gebaseerd op een uitgewerkt voorstel intensieve somatische zorgopvang in de forensische psychiatrie.
Levert op: Na afloop bent u op de hoogte van de laatste mogelijkheden en afwegingen op het gebied van de intensieve somatische zorg en de huidige stand van zaken.
Titel: HKT-R 'what's new?'
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Marinus Spreen (Dr. van Mesdag kliniek )
- Mevr. Annelea Bousardt (FPA De Boog)
- Dhr. Paul Ter Horst (De Woenselse Poort)
Zaal Kalvermelk 2b
Omschrijving: Drie sprekers vanuit FPC, FPK en FPA laten de deelnemers kennis maken met de nieuwe HKT, de HKT-R en haar toepassingen voor risicotaxatie en behandelevaluatie. Ze vertellen over de verbeteringen ten opzichte van de HKT-30. In het tweede deel maken de deelnemers kennis met praktische toepassing van de HKT-R binnen FPA De Boog. Deze FPA heeft een elektronische scoringslijst ontwikkeld voor behandelevaluatie. In dit werkcollege delen we kennis en ervaringen met deze lijst. Tot slot staan we stil bij de implicaties voor Routine Outcome Monitoring.
Levert op: Na afloop heeft u zicht op de verbeteringen en verschillende gebruiksmogelijkheden van de nieuwe HKT-R. Bent u enthousiast geworden, dan kunt u na afstemming, kosteloos gebruik maken van het scoreformulier van De Boog. Via de (aanwezige) auteurs kunt u eveneens kosteloos beschikken over een PDF van de nieuwe HKT-R.
Titel: 1+1=3: hét antwoord op de versnipperde zorg
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Petra Schaftenaar (FPK Inforsa)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: De in Nederland fameuze ketenzorg levert voor forensisch psychiatrische patiënten niet alleen voordelen op. Versnippering, onthechting en verlies van kennis en zorg liggen op de loer. In deze FFZ-talk werkt Petra Schaftenaar van FPK Inforsa dit probleem uit. Ze vertelt waar de kansen liggen en wat (en hoeveel!) dit betekent voor cliënten en medewerkers, zowel tijdens de klinische behandeling als in de fase daarna. Een prikkelende en inspirerende korte lezing!
Levert op: Na afloop bent u aan het denken gezet. U heeft een originele invalshoek of stellingname gehoord waar u op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: OPEN de deuren!
Thema: Anders: FFZ-talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Stefan van Bokkem (GZ Noord-Holland-Noord )
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Het thema van het FFZ 2013 is OPEN en dat is precies wat we moeten doen binnen de forensische zorg: de buitenwereld uitnodigen en het eilandgevoel doorbreken. In Engeland bezoeken collega’s én een patiënt jaarlijks een andere instelling. Wat gebeurt er als instellingen bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen? U hoort het in deze korte, inspirerende FFZ-talk.
Levert op: Na afloop bent u aan het denken gezet. U heeft een originele invalshoek of stellingname gehoord waar u op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: Tegengestelde belangen? Media & de Forensische Zorg
Thema: Anders: -
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. Erik Masthoff (PI Vught)
- Dhr. Dirk Leestmans (Journalist en documentairemaker)
Zaal Perserij
Omschrijving: De forensische zorg blijft interessant voer voor de media. Regelmatig verschijnen er berichten in dagbladen, op het journaal en in documentaires. Deze keur aan mediaberichten beïnvloedt het beeld dat de samenleving heeft van de forensische zorg. Zowel in positieve als in negatieve zin. Dirk Leestmans heeft meerdere documentaires gemaakt over de forensische zorg in België. In deze documentaires komen enkele manco’s van het Belgische systeem aan het licht. Hoe komt dit nieuws tot stand en welke lering valt hier uit te trekken? Hij gaat in gesprek met Erik Masthoff directeur van de PI Vught, een instelling die de deuren open heeft gedaan voor de documentaire reeks Büch in de Bajes. Dankzij deze documentaire kreeg de kijker te zien wie er met psychische problemen in de gevangenis zitten, wie hun behandelaars zijn.
Levert op: Door dit debat krijgen deelnemers een beeld van de totstandkoming van nieuws rond de forensische zorg. Ook krijgt men te zien hoe een journalist zijn verantwoordelijkheden ziet en neemt.

Ronde 3 (14.45 - 15.45 uur)

Titel: Een open gesprek met de suïcidale patiënt in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Julia Leong (P.I. Vught)
- Mevr. Annet Versantvoort (P.I. Vught)
Zaal Postkamer
Omschrijving: Steeds vaker worden suïcidale patiënten doorverwezen naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Om de medewerkers meer handvatten te geven hoe deze specifieke doelgroep te begeleiden en te behandelen is er een elektronische leermodule ontwikkeld. In deze module leert de medewerker hoe hij/zij op een goede verantwoorde manier in gesprek kan gaan met de suïcidale patiënt. Hoe ga je bijvoorbeeld concreet in gesprek met een suïcidale patiënt over gevoelens van wanhoop? Waar moet de medewerker specifiek op letten? In de leermodule zal er aandacht zijn voor de specifieke benaderingswijze van de suïcidale patiënt, daarnaast is er ook aandacht voor hoe de medewerker risicofactoren van suïcidaal gedrag kan herkennen. Om te kunnen evalueren of de leermodule een bijdrage heeft geleverd aan de deskundigheidsbevording van de medewerker wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de module.
Levert op: Na afloop weet de deelnemer hoe hij/zij een suïcidale patiënt het beste kan begeleiden. Daarnaast weet de deelnemer wat de risicofactoren zijn van suïcidaal gedrag. De deelnemer ontdekt hoe gemakkelijk en gebruiksvriendelijk een Elektronische Leeromgeving (ELO) kan zijn en wat het kan betekenen voor diens deskundigheidsbevordering.
Titel: Vreemdelingen in de strafrechtketen: "whats next"
Thema: Anders: VRIS-ers Vreemdelingen in de strafrechtketen
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Mar Rescalvo Pons (i-psy Forensisch)
- Mevr. Runa Neth (i-psy Forensisch)
Zaal Kalvermelk 1
Omschrijving: GGZ-behandeling voor vreemdelingen in de strafrechtketen vraagt een laagdrempelige aanpak die de motivatie van gedetineerden versterkt. i-psy Forensisch heeft een methodiek ontwikkeld met illegale ISD’ers in een PI (voorheen Hoogeveen nu in Veenhuizen). Hoe ga je om met gedetineerden die psychiatrische zorg nodig hebben en niet aan re-integratie kunnen werken of in aanmerking komen voor klinische opname bij verslavingsproblematiek? Het Open Atelier staat centraal in onze methodiek en de basis van deze workshop.
Levert op: Na afloop weet u meer over de migratieachtergrond van vreemdelingen in de strafrechtketen en hoe het uitzicht op gedwongen uitzetting het dagelijks leven in de PI beïnvloedt. De workshop biedt creatieve handvaten binnen een methodisch kader.
Titel: Alles open; of toch niet?
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Thomas Deenen (FPC Veldzicht)
- Dhr. Rob Ziel (FPC Veldzicht)
Zaal Jutekelder
Omschrijving: Deze workshop gaat over informatieverspreiding en omgaan met vertrouwelijke gegevens binnen een team. Aan de hand van voorbeelden gaan we samen aan het werk om oplossingen te zoeken. Wat kunt u beter wel en wat beter niet doen? Samen hardop over deze zaken nadenken loont. Het maakt de forensische zorg beter, ook binnen uw eigen team!
Levert op: Na afloop kunt u beter motiveren hoe om te gaan met informatieverspreiding en met vertrouwelijke gegevens.
Titel: Een STEVIG fundament - werken aan vertrouwen
Thema: Sglvg
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Geert Schols (STEVIG (onderdeel van Dichterbij))
- Mevr. Pauline Seebregts (Verhaal op Maat Producties )
- Mevr. Mirjam Mare (Verhaal op Maat Producties )
Zaal Silo61
Omschrijving: STEVIG is een onderdeel van Dichterbij dat zich richt op klinische behandeling (zowel AWBZ als Justitie) van mensen met een lichte verstandelijke beperking en sterke gedragsstoornissen. Naar aanleiding van het nieuws over een jongeman die met een tuigje aan een muur werd vastgebonden, zette STEVIG een programma op voor medewerkers: Zicht op Autonomie (omgaan met onvrijwillige zorg – terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen). Onderdeel is een theatrale vertelvoorstelling over bewustwording. De twee andere onderdelen richten zich op de dialoog met ouders en cliënten en op het vroegtijdig herkennen van signalen. Dit project leert medewerkers van STEVIG bewuster om te gaan met de onvrijwillige zorg voor cliënten. In hoeverre maken de medewerkers keuzes voor patiënten? Hoe gaan ze om met conflicten? Spreken ze erover met collega’s? En hoe verwerken ze hun eigen emoties?
Levert op: In deze theatrale vertelvoorstelling maakt u kennis met een waardevolle methodiek om houding en gedrag bij medewerkers te veranderen. STEVIG houdt u een spiegel voor met tal van herkenbare situaties.
Titel: Ambulante forensische behandeling bij autismespectrumstoornissen
Thema: Mensen met autisme
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Emilie Renkema (GGZ Drenthe, Divisie Beveiligde Zorg)
- Mevr. Greta Schaafsma (GGZ Drenthe, Divisie Beveiligde Zorg)
Zaal Kalvermelk 2c
Omschrijving: In Nederland is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de diagnostiek en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen. Ook in de forensische psychiatrie betekent deze verandering noodzaak tot aanpassing van diagnostiek en bestaande behandelprogramma’s. De ‘What Works’-principes schrijven immers voor dat behandeling afgestemd moet zijn op bijvoorbeeld de intellectuele, cognitieve en sociale capaciteiten van de patiënt (responsiviteitsprincipe). Op de ambulante forensische polikliniek (AFP) in Assen hebben we een uitgebreid en bovenregionaal groepsaanbod ontwikkeld voor patiënten met delictgedrag dat onder andere voortkomt uit autismespectrumstoornissen. We willen aanwezigen bewustmaken van de behandel- en begeleidingsmogelijkheden voor deze doelgroep en het belang van een passend aanbod voor deze (groeiende) groep patiënten.
Levert op: Na afloop weet u wat GGZ Drenthe doet voor deze doelgroep en bent u zich bewuster van de noodzaak en behandel- en begeleidingsmogelijkheden voor deze groeiende groep patiënten.
Titel: Schematherapie en toepassing binnen een klinische afdeling
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Lenny Gelissen (FPC de Rooyse Wissel)
- Mevr. Ingrid Schelberg (FPC de Rooyse Wissel)
- Mevr. Simone Wijnen (FPC de Rooyse Wissel)
Zaal DeGarage
Omschrijving: Binnen FPC De Rooyse Wissel passen we schematherapie breed toe in de behandeling van patiënten met forse persoonlijkheidsproblematiek. De bij de patiënt betrokken therapeuten zijn opgeleid om een schematherapeutische behandelrelatie aan te gaan. Het bijzondere is echter dat ook de sociotherapeuten en de betrokken afdelingshoofden zijn opgeleid in schematherapie. In dit werkcollege krijgt u een kijkje in de voordelen die dit biedt voor zowel de patiënten als de medewerkers.
Levert op: Na afloop weet u wat schematherapie inhoudt en hoe dit kunt implementeren op een klinische afdeling.
Titel: Open en niet laten lopen!
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. Fred Oudenbroek (NIFP/IFZ)
- Dhr. John Cordia (NIFP/IFZ)
- Mevr. Rene Liekens (Palier)
- Dhr. Peter de Beer (Rechtbank Utrecht)
Zaal Kalvermelk 2a
Omschrijving: ‘Klaas’ verblijft al tien jaar in de tbs met dwangverpleging en de rechtbank besluit dat het tijd wordt voor uitplaatsing naar een ‘open woon setting’. De reclassering benadert het IFZ voor een plek voor Klaas. Klaas heeft slechts begeleid verlof, wat betekent dat hij nog nooit alleen buiten de muren van de kliniek is geweest sinds tien jaar! Het IFZ schrijft een indicatie en concludeert dat Klaas stapsgewijs het resocialisatietraject ingaat. Hij wordt daarom op een FPA-niveau geïndiceerd en niet voor beschermd wonen binnen een RIBW. Hierbij spelen diverse dilemma’s: 1. IFZ komt uit op een ander zorgaanbod/beveiligingsniveau. 2. De reclassering kan de opdracht niet uitvoeren. 3. De rechtbank wil uitvoering geven aan het vonnis (behandeling is klaar). Een debat over de dilemma’s rond zorg en beveiliging. Is er toekomst voor Klaas na het FPC?
Levert op: Na afloop bent u zich bewust van de complexiteit rond zorg en beveiliging van sommige ex-tbs-patiënten. U realiseert zich dat behandelaren hun blik eerder naar buiten moeten richten.
Titel: Open over nazorg aan ex-gedetineerden met LVB
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. David Eskes (Trajectum)
- Dhr. Bert van der Laan (Gemeente Zutphen / CWI)
Zaal Douchelokaal
Omschrijving: In Zutphen is een model in ontwikkeling tussen de PI Achterhoek, gemeente Zutphen/CWI en Trajectum (specialist (SG)LVB). Doel is om al tijdens de detentie een succesvolle terugkeer in de maatschappij voor te bereiden. Een groot deel van de gedetineerden heeft te maken met meervoudige problematiek, vooral een licht verstandelijke beperking komt veel voor. Deze ex-gedetineerden hebben meer ondersteuning nodig bij de terugkeer vanuit detentie. Aan de hand van een voorbeeld nemen we u mee door het oerwoud van gemeenschappelijke ambities en wederzijdse taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en justitie op het gebied van nazorg. Primair gaat het om het op orde brengen van basisvoorwaarden voor re-integratie in de samenleving: een identiteitsbewijs, inkomen, onderdak, schuldhulpverlening. Maar voor deze doelgroep is ook de ondersteuning van een (specialistische) instelling als Trajectum noodzakelijk. Dat vraagt van alle betrokken een open instelling en open mensen. Lastig, maar niet onmogelijk.
Levert op: Na afloop heeft u inzicht in de positie van de professional in de complexiteit van nazorg aan de LVB-doelgroep. U weet welke competenties en houdingsaspecten belangrijk zijn.
Titel: In een spiraal naar boven
Thema: Verslaafden
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Edith Cramer (AIAR / AMC-UvA)
- Dhr. Hans Oud (ISD )
- Mevr. Loesje Koning (Domus Plus)
Zaal Havenmeester
Omschrijving: Tijdens een expertmeeting in 2009 over passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap bleken maar weinig motiverende en/of gedragsinterventies geschikt te zijn voor toepassing bij deze complexe doelgroep. De ISD Tafelbergweg in Amsterdam bleek echter al geruime tijd de motiverende interventie ‘In een spiraal naar boven’ te gebruiken voor deze doelgroep. Dit tot tevredenheid van staf, personeel en justitiabelen zelf. Experts uit de SGLVG-wereld keken daarvan op: een geschikt programma voor deze ingewikkelde doelgroep? Dat kon toch niet waar zijn? Hun verbazing destijds maakt dat we in onze presentatie uitgebreid willen ingaan op de werkwijze van ISD Tafelbergweg. We vertellen ook hoe het gaat met de circa 30 deelnemers die eerder deelnamen aan deze speciale vorm van forensische zorg en of zij hebben geleerd om hun gebruik te beheersen.
Levert op: Na afloop weet u hoe en waarom een zelfcontroleprogramma een gepaste vorm van forensische zorg kan zijn voor verslaafde justitiabelen met (drie)dubbele problematiek.
Titel: Kwaliteit van leven: implementatie in de behandeling
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Sandra Schel (Pompestichting)
- Mevr. Linde van Wesel (Pompestichting)
Zaal Kalvermelk 2b
Omschrijving: In deze workshop vertellen twee jonge psychologen hoe zij samen met afdelingsmedewerkers de gegevens van het jaarlijkse onderzoek naar kwaliteit van leven gebruiken in de behandeling en begeleiding in de langdurige forensische zorg. Ze vertellen hoe ze de gegevens verzamelen en inpassen. De eerste resultaten van deze manier van werken lichten zij toe in een interactieve opzet. Hoe meer de deelnemers reageren en vragen, hoe leuker en interessanter het wordt. Hoe de methode is toe te passen binnen de eigen voorziening kan onderwerp worden van een boeiend en memorabel uur.
Levert op: Na afloop bent u op de hoogte van de kansen en voordelen van het betrekken van thema's op het gebied van kwaliteit van leven in de behandeling.
Titel: Inzet e-learning bij scholing medewerkers
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Arjan Pronk (GGZ Ecademy)
- Dhr. Paul Westmeijer (Altrecht GGZ)
- Dhr. Matty Timmermans (De Woenselse Poort)
Zaal HetMagazijn
Omschrijving: Een aantal instellingen voor forensische psychiatrie, onder andere Veldzicht, Oostvaarderskliniek en de Woenselse poort, ontwikkelen samen binnen de GGZ Ecademy e-learning modulen voor de scholing van medewerkers. Het doel is kennisdeling, meer opleidingsmogelijkheden en betere kwaliteit van de zorg. In deze presentatie laten we zien hoe die samenwerking in de praktijk vorm heeft gekregen, wat de mogelijkheden zijn van e-learning en hoe samenwerking kansen biedt in tijden van teruglopende opleidingsbudgetten.
Levert op: Na afloop kent u de mogelijkheden van e-learning in de forensische psychiatrie en weet u hoe u kunt deelnemen aan de samenwerking binnen GGZ Ecademy.
Titel: Coachen met je smartphone
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Jaap Gerretsen (Applied Game Studio QLVR)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Mensen met een psychische stoornis hebben een levensverwachting die 25 jaar lager ligt dan gemiddeld. Om gezonder te gaan leven heeft Jaap Gerretsen een app ontwikkelt. Met deze coach app Supportr kan je groepen coachen bij gedragsverandering, waarbij game elementen voor extra motivatie en betrokkenheid zorgen. Dit concept heeft in 2012 de Future of Health Award Europe gewonnen. Jaap vertelt in deze FFZ talk over zijn ervaringen en leermomenten bij het ontwikkelen én het toepassen van deze innovatie.
Levert op: Na afloop bent u aan het denken gezet. U heeft een originele invalshoek of stellingname gehoord waar u op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: “Iedere forensische kliniek verdient een eigen Herstel Centrum”
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Toon Walravens (De Woenselse Poort GGzE )
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Om te zorgen dat mensen goed zijn voorbereid op het leven na detentie en veilig kunnen terugkeren heeft elke forensische instelling een Herstel Centrum nodig. Deze stelling bespreekt Toon in zijn FFZ-talk. Toon is zelf ervaringsdeskundige. Hij kreeg twee maanden geleden de internationale Redemption and Justice AWARD in Engeland voor zijn werk op het gebied van ervaringsdeskundigheid – herstel en rehabilitatie. Hij won deze prijs voor zijn inzet om mensen in de reclassering of detentie te ondersteunen. Hoe kunnen we binnen gedwongen kaders de behandeling op een educatieve manier inzetten? Hoe gaan we van professionele distantie naar professionele, menselijke nabijheid, zodat we binnen de risicotaxatie gerichter leren kijken naar zaken die wel goed gaan?
Levert op: Door een prikkelende en inspirerende korte lezing ben je als luisteraar aan het denken gezet. Je hebt een orginele invalshoek of stellingname gehoord waar je op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: Onrust in de wijk, Samenleving & Forensische Zorg
Thema: Anders: -
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. Wouter Kolff (Burgemeester van Veenendaal)
- Dhr. Jacco Groeneveld (Reclassering Nederland)
- Dhr. Hjalmar van Marle (Erasmus Universiteit)
Zaal Perserij
Omschrijving: De forensische zorg is erop gericht de samenleving veiliger te maken door naast vrijheidsbeneming de psychiatrische patiënten geleidelijk de controle terug te geven over hun gedrag en leven. Maar hoe kijkt de samenleving hier tegenaan? Nu het maatschappelijk klimaat de afgelopen jaren aanzienlijk is verhard, lijkt zorg voor gedetineerden voor veel mensen niet de hoogste prioriteit. Het credo is harder straffen en minder zorgen. Toch is de steun van de samenleving van essentieel belang voor het behalen van de resocialisatiedoelen. Omdat de samenleving uiteindelijk de gedetineerden weer op moet nemen. De statistieken wijzen uit dat de forensische zorg werkt, toch is er weerstand tegen tbs’ers die in de buurt komen wonen. Soms staat de samenleving op lokaal niveau tegenover wat goed is voor de samenleving op nationaal niveau.
Levert op: In dit debat worden de verlangens van de samenleving tegenover de resocialisatiedoelen gezet.

Ronde 4 (16.15 - 17.15 uur)

Titel: Ervaringsdeskundigheid een vakbekwaamheid?
Thema: Ervaringsdeskundigheid
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Matty Timmermans (De Woenselse Poort)
- Dhr. Toon Walravens (De Woenselse Poort)
- Dhr. Frans Douw (DJI)
Zaal Kalvermelk 1
Omschrijving: Professioneel handelen berust op twee onderscheiden pijlers: kennis (evidence based) en ervaring (experience based). Tussen beide gebieden bestaat een spanningsveld, maar als je ze bij elkaar weet te brengen vormen ze ervaringskennis. Ervaringskennis combineert ‘kennis van de context’ met ‘kennis van het proces’ en ‘vaardigheden’. Het gaat om het 'weten hoe' naast het 'weten dat'. Evidence-based kennis en experience-based kennis vormen een begrippenpaar: als je een van beide onderdelen traint, kan je het andere waarschijnlijk beter gebruiken. De opgedane ervaringen werken als katalysators. In deze workshop brengen we de begrippen evidence based kennis en experience based kennis dichter bij elkaar. Hoe kunnen we de ervaringen van gedetineerden/patiënten gerichter inzetten tijdens hun proces van zelfredzaamheid en herstel? We doen dit aan de hand van voorbeelden uit de eerste hand.
Levert op: Na afloop weet u meer over de begrippen experienced en evidence based kennis en heeft u concrete handvatten voor toepassing in uw eigen instelling.
Titel: Code Rood Gemeente Enschede
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Peter Samsen (Forensische Polikliniek De Tender)
- Mevr. Jenny Hogenelst (Gemeente Enschede)
- Dhr. Matthie Kroezen (Gemeente Enschede )
Zaal Jutekelder
Omschrijving: In Nederland worden we met enige regelmaat opgeschrikt door berichten over een gezinsdrama. Een ouder heeft dan – vaak vanwege relatieproblemen – besloten een einde aan het eigen leven te maken én dat van de aanwezige kinderen. Naast wanhoop en uitzichtloosheid spelen regelmatig gevoelens van wraak mee in het besluit. Dergelijke drama’s hebben een grote maatschappelijke en sociale impact. Reden waarom drie gemeenten in Nederland experimenteren met het wekelijks in kaart brengen en bespreken (en vervolgens handelen) van risicogevallen, met het doel gezinsdrama’s te voorkómen Eén van die gemeenten is Enschede. De forensisch psychiatrische polikliniek De Tender is een van de participerende partijen in dit wekelijkse overleg. De Tender schuift vooraf aan en niet achteraf. In dit werkcollege doen De Tender en gemeente Enschede verslag van deze pilot.
Levert op: Deze workshop biedt managers, bestuurders en beleidsmakers inspiratie en inzichten op het gebied van preventie. U krijgt een goed overzicht van de resultaten, de opzet en de (on)mogelijkheden van de pilot in Enschede. Als behandelaar geeft deze workshop u inspiratie aangaande uw preventieve mogelijkheden bij gezinsdrama’s.
Titel: LVB: zorg in detentie of detentie in zorg?
Thema: Sglvg
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. E.E.E. (Esther) Beekmans (PI Vught (PPC))
- Mevr. E.A.L.M. (Els) Viering (Dichterbij)
Zaal Douchelokaal
Omschrijving: PPC Vught en de behandelsetting van Dichterbij (SGLVG) hebben de afgelopen drie jaar nauw samengewerkt. Daarin hebben we gezocht naar mogelijkheden om de zorg voor LVB'ers in detentie op een hoger peil te brengen. Els Viering (Gz-psycholoog en behandelaar Dichterbij) was nauw betrokken bij het inrichten van de afdeling voor de SGLVG-doelgroep in het PPC. Samen is gewerkt aan deskundigheidsbevordering van het hele behandelteam, waarbij alle ZBIW’ers ook een dag meelopen bij Dichterbij. Deze workshop is een weerslag van het proces om te komen tot deze samenwerking. Aangevuld met suggesties voor verdere ontwikkelingen. Hierbij vragen we input vanuit de aanwezigen en hun ervaringen met de doelgroep in de verschillende (forensische) settingen.
Levert op: Na afloop van deze sessie ben u zicht meer bewust van de bijzondere vragen die deze doelgroep ons stelt.
Titel: Behandeleffectiviteit in de FPK in Assen
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Gerjonne Akkerman (Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen)
- Mevr. Julie Karsten (Forensisch Psychiatrische Kliniek Assen)
Zaal Kalvermelk 2b
Omschrijving: Het doel van de forensische psychiatrie is het terugdringen van de kans dat iemand terugvalt in gevaarlijk gedrag. Om na te gaan hoe effectief de behandeling is, is het belangrijk om te kijken of patiënten vooruit gaan. Daarbij meten we zowel veranderingen van algemene risicofactoren, zoals agressie, als verandering van specifieke risicofactoren. Zo kan het voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis extra belangrijk zijn om sociale vaardigheden te verbeteren. In de Forensische Psychiatrische Kliniek Assen doen we onderzoek naar behandeleffectiviteit, gericht op algemene en specifieke risicofactoren. Zowel de behandelaar (HKT-30) als de patiënt (AVL) vult vragenlijsten in voor het meten van algemene factoren. Vragenlijsten voor het meten van specifieke factoren zijn toegespitst op de psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld de Severity Indices of Personality Problems (SIPP) en de Inventory of Interpersonal Problems (IIP). In dit werkcollege presenteren wij resultaten van deze onderzoeken.
Levert op: Na afloop van deze sessie weet u meer over twee mogelijke uitgangspunten voor het meten van behandeleffectiviteit en over instrumenten die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Titel: Transparantie in het risicotaxatieproces met de RAF GGZ
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Mara Eisenberg (De Waag)
- Mevr. Corinne Fledderus (De Waag)
Zaal Havenmeester
Omschrijving: Belangrijk in het streven naar transparantie in de ambulante forensische zorg, is een inzichtelijke risicotaxatieprocedure De RAF GGZ (voorheen de WaagSchaal) voorziet hierin door de risicotaxatie op te bouwen in vijf opeenvolgende stappen. Behandelaren kunnen hierdoor altijd terughalen hoe zij tot een inschatting van het recidiverisico zijn gekomen en welke factoren hieraan een bijdrage hebben geleverd. De RAF GGZ wordt sinds 2008 gebruikt als ROM-instrument In eerste aanleg nog bij de start en het einde van de behandeling, recentelijk elke vier maanden. De uitkomsten worden besproken met cliënten om meer inzicht te geven in hun eigen behandelproces. In deze presentatie worden de eerste resultaten gepresenteerd van een grotere studie naar de RAF GGZ en de relevantie voor het ROMmen. Op basis van 10 000 startmetingen met de RAF GGZ wordt antwoord gegeven op de vraag welke rol de risicofactoren en beschermende factoren hebben gespeeld in de weging van het recidiverisico.
Levert op: Na afloop van deze sessie ben je op de hoogte van welke rol risicofactoren en beschermende factoren spelen bij de weging van het recidiverisico bij delinquenten in de ambulante forensische GGZ.
Titel: Open over Forensisch ACT en FACT voor LVB
Thema: Sglvg
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Jan Enserink (Trajectum)
- Dhr. Otto Has (Altrecht (- Poli Aventurijn /Wier))
- Mevr. Lisette Gerritsen (Trajectum)
Zaal Silo61
Omschrijving: Binnen de forensische zorg zijn veel cliënten/gedetineerden met een licht verstandelijke beperking. In de caseload van de reguliere en forensische (F)ACT-teams in Nederland heeft naar schatting 40% van de cliënten een licht verstandelijk beperking, een IQ tussen de 85-70. Altrecht en Trajectum begonnen twee jaar geleden met een forensisch ACT en FACT-team voor deze cliënten. Een groot deel van de caseload bestaat uit de doelgroep SGLVB. In GGZ termen spreken we hier over EPA (Ernstig Psychiatrische Aandoening) met LVB. De behandeling bevindt zich op het snijvlak van verschillende sectoren: zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Inmiddels ‘bedienen’ deze twee teams zo’n 150 cliënten. Graag delen we in deze workshop hoe we onze drie kernkwaliteiten Bejegenen, Behandelen en Beveiligen integreren.
Levert op: Na afloop heeft u een aantal tips en trucs geleerd om LVB te herkennen. Daarnaast weet u beter hoe u met beperkte middelen de bejegening, behandeling en beveiliging voor deze doelgroep kan verbeteren.
Titel: ADHD en Running Amok: een gevaarlijke combinatie
Thema: Jongvolwassenen
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Rosalind van der Lem (Het Dok/de Kijvelanden)
- Dhr. Arie Hoek (Het Dok/de Kijvelanden)
Zaal DeGarage
Omschrijving: Het Dok begon begin 2011 met een gespecialiseerd behandelaanbod voor jongeren en volwassenen met ADHD en agressief gedrag. Sindsdien hebben wij veel ervaring op gedaan met verschillende vormen van delinquent gedrag bij ADHD: huiselijk geweld, impulsieve vechtpartijen, voetbalgeweld en vandalisme, impulsief seksueel grensoverschrijdend gedrag, kleptomanie enzovoort. Veel van deze gedragsproblemen zijn met ons modulaire programma heel goed op maat te behandelen. Maar soms...schiet alle kennis tekort. Want wat doe je als een jongere met ADHD aangeeft een aanslag te willen plegen en zich daarop voorbereidt? Of als misschien wel de volgende Stein Hauser, Columbine-tiener of Tristan vd V. in je spreekkamer zit? Een open gesprek met een mogelijk toekomstige dader, kan dat? We bespreken onze keuzes aan de hand van een casus. We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben en willen onze creativiteit, twijfel en vragen met u delen. In een open gesprek.
Levert op: Na afloop van deze sessie heeft u kennis opgedaan over de aanpak van jongeren die dreigen met Amoklauf [cursief] evenals de vragen en twijfels die er zijn rond de aanpak van deze jongeren.
Titel: Elektronische Controle, een OPEN straf
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Leander Grootten (SVG Verslavingsreclassering)
- Mevr. Farida Lamrini (SVG Verslavingsreclassering)
- Dhr. volgt, ex-client? ()
Zaal HetMagazijn
Omschrijving: Elektronische Controle (EC) is bij uitstek de manier om reclasseringscliënten open te laten terugkeren in de samenleving. Het combineert strafelementen als gebiedsverboden en huisarresten met onderdeel uitmaken van de maatschappij. De verslavingsreclassering voegt hier intensieve begeleiding en zorgtoeleiding aan toe. Dit biedt kansen voor de forensische zorg. Cliënten kunnen bijvoorbeeld het laatste deel van hun gevangenisstraf met een enkelband in de samenleving afwachten, gecombineerd met ambulante of klinische behandeling. De afgelopen jaren deed de verslavingsreclassering veel ervaring op met EC. In dit werkcollege laten we onze aanpak zien. Een ex-cliënt die tijdens een klinische opname een enkelband droeg en zijn begeleider vertellen en lichten toe. We zoomen ook in op ethische problemen: in hoeverre gebruik je data uit de enkelband? En we kijken naar de toekomst. ‘Het enkelbandje’ kreeg het afgelopen jaar veel aandacht. Welke kansen biedt het om opener met gedetineerden om te gaan?
Levert op: Na afloop bent u bijgepraat over de stand van zaken rond elektronische controlemiddelen. U kent de aanpak van de verslavingsreclassering en weet welke meerwaarde EC voor een behandeling bieden.
Titel: Resocialisatie door middel van duurzame verbinding
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Susan Klinkien (FPK Inforsa)
- Dhr. Mike van Kessel (FPK Inforsa)
Zaal Kalvermelk 2a
Omschrijving: De FPK spant zich maximaal in om met iedere patiënt een duurzame verbinding tot stand te brengen. Toch blijkt de strafrechtelijke recidive in de eerste twee jaar na behandeling hoog. Onderzoek laat zien dat de bereikte stabiliteit niet beklijft buiten het gestructureerde klinische kader. Hoewel er geen strafrechtelijk kader meer bestaat, is het bij deze groep nodig om het gevaar voor te zijn en risicogestuurde interventies toe te passen. Omdat dit aspect van de behandeling onvoldoende aanwezig is binnen de reguliere GGZ moet de patiënt verleid worden contact te houden met het forensisch-psychiatrisch instituut. Bij FPK Inforsa heeft dit inzicht geleid tot een veranderproces, waarbij duurzame verbinding het sleutelbegrip is. De patiënt raakt gemotiveerd om zich blijvend te laten adviseren door hulpverleners die zijn vertrouwen hebben gewonnen. In deze workshop staan we stil bij kortdurende trajecten. Juist binnen deze trajecten is het bieden van continuïteit van belang.
Levert op: Na afloop van deze interactieve workshop hebben we met onze ketenpartners nagedacht over de manier waarop wij de meest effectieve aansluiting bij elkaar kunnen vinden.
Titel: Vraag de patiënt!
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Felix Hahn (Het Dok Rotterdam)
Zaal Kalvermelk 2c
Omschrijving: Bij behandeling in een verplicht kader ligt het niet voor de hand om de patiënten zelf te vragen wat zij van hun behandeling vinden. Deze inschatting kan de professional immers beter zelf maken. Toch kan het sterk motiverend werken om iemand naar zijn eigen mening te vragen en actief te betrekken bij beslissingsprocessen. Met Routine Process Monitoring (RPM)-instrumenten kunnen patiënten bij ieder gesprek aangeven hoe zij hun dagelijks functioneren inschatten en in hoeverre zij zich in het behandelcontact gehoord en begrepen voelen. De Outcome Rating Scale/Session Rating Scale (ORS/SRS) is een voorbeeld van zo’n RPM-instrument. De ORS/SRS wordt ook gebruikt in de forensisch psychiatrische polikliniek Het Dok. Wij berichten graag over onze ervaringen hiermee en bieden zo een uitgangspunt voor een discussie over het gebruik van RPM in tijden waarin steeds meer nadruk wordt gelegd op Routine Outcome Monitoring.
Levert op: Na afloop weet u meer over RPM en de ORS/SRS en de positieve werking die deze instrumenten op de behandeling kunnen hebben.
Titel: EU COST
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Peter Braun (Pompestichting)
- Dhr. Erik Bulten (Pompestichting)
Zaal Postkamer
Omschrijving: In oktober 2013 kregen twaalf landen een subsidie van de Europese Commissie voor samenwerking op het gebied van onderzoek naar langdurige forensisch psychiatrische zorg. Forensische instellingen die geïnteresseerd zijn om kennis te delen en te leren van anderen kunnen zich melden om de samenwerking te bespreken. In een actieve workshop lichten we toe hoe mensen kunnen aansluiten bij dit initiatief. De subsidie betreft niet het doen van onderzoek maar de coördinatie van onderzoek en het uitwisselen van deskundigheid op het vlak van de langdurige forensische zorg. We hopen dat we hiermee ook de kwaliteit van leven van patiënten beter vorm kunnen geven. Patiëntenparticipatie is daarin eveneens van belang. Een derde thema is het verzamelen van ‘best practices’ die in de praktijk hun nut hebben bewezen.
Levert op: Na afloop bent u op de hoogte van het onderzoeksnetwerk en de bedoelingen ervan. U heeft voldoende kennis om aan te sluiten of te verwijzen naar anderen en u beseft hoe moeilijk het is een dergelijke subsidie te verkrijgen.
Titel: Goede zorg meer is meer dan alleen verantwoorde zorg.
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Petra de Leede (Roosenburg Unit B/C - FPA Gesloten)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Kwaliteit van zorg: iedereen spreekt erover en iedereen is er voor. Uiteraard! Maar wat is kwaliteit van zorg eigenlijk en kun je de kwaliteit wel zo goed meten? Zorg heeft immers zoveel kanten: niet alleen de medisch-technische kant is van belang (wat zijn de recidivecijfers?), maar ook de zachtere kanten van zorg zijn van groot belang (is er responsiviteit?). Hoe dienen we te denken over kwaliteit van zorg zodat we aan alle aspecten van zorg denken? In deze FFZ-talk kijkt Petra de Leede op een zorg-ethische manier naar kwaliteit van zorg.
Levert op: Na afloop bent u aan het denken gezet. U heeft een originele invalshoek of stellingname gehoord waar u op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: CRA: vliegen vangen met honing in plaats van azijn.
Thema: Anders: FFZ talk
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Annelies Vissers (Mentaal Beter Volwassenen )
- Dhr. Henk Roozen (Universiteit van Tilburg)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: De Community Reinforcement Approach (CRA) is een ‘evidence based’ behandelmethode die zich richt - bij onder meer forensische patiënten die problematisch middelen gebruiken - op het ontwikkelen van een alternatieve leefstijl die net zo of zelfs meer belonend is dan middelengebruik. De focus van de behandeling is gericht op het ‘doen’ en cruciaal is de belonende succeservaring , want belonen smaakt naar meer! Door de aandacht te richten op wat iemand kan, komen mogelijkheden meer centraal te staan. CRA is een methodiek, een actieve aanpak, maar vooral ook een attitude (en dit laatste is ieder moment van de dag thuis en op het werk te oefenen: veel oefenstof voor weinig geld).
Levert op: Door een prikkelende en inspirerende korte lezing ben je als luisteraar aan het denken gezet. Je hebt een orginele invalshoek of stellingname gehoord waar je op de terugweg naar huis zeker nog over nadenkt.
Titel: Samen naar de juiste behandeling, de Rechterlijke Macht & de Forensische Zorg
Thema: Anders: -
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. Michiel van der Wolf (Rechterplaatsvervanger)
- Mevr. J Jansen (Officier van Justitie)
Zaal Perserij
Omschrijving: De rechterlijke macht en de forensische zorg maken onderdeel uit van verschillende ketens. De samenwerking tussen deze ketens (strafrechtsketen en zorgketen) moet echter optimaal zijn willen zij de verantwoordelijkheid kunnen dragen om justitiabelen zo goed mogelijk te laten terugkeren in de samenleving en de kans op herhaling van crimineel gedrag zo klein mogelijk te maken. De lange duur van een TBS-maatregel heeft ertoe geleid dat rechtbanken en het OM kritisch zijn wanneer het gaat om het opleggen van deze maatregel. Steeds vaker lijkt de maatregel niet meer in verhouding te staan tot de gepleegde feiten en wordt er gekozen voor het opleggen van een vrijheidsstraf. De vraag is welke gevolgen deze ontwikkeling heeft en of de rechterlijke macht en forensische zorg niet buiten de rechtszaal kunnen werken aan de optimalisering van samenwerking. In dit debat wordt de kijk van de rechterlijke macht op de forensische zorg verkend.
Levert op: Er wordt inzicht verkregen in de wisselwerking tussen de rechterlijke macht en de forensische zorgsector. Ook krijgen de deelnemers de tools om verder te denken over het optimaliseren van de samenwerking tussen de twee partijen.

Ronde 5 (17.30 - 18.30 uur)

Titel: De weg van binnen naar buiten
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Zohra Asharat-Stitou (i-psy Forensisch)
- Dhr. Archell Thompson (i-psy Forensisch)
Zaal HetMagazijn
Omschrijving: In de weg naar buiten komen tbs-gestelden, hulpverleners en hun familieleden vele obstakels en uitdagingen tegen. Culturele verschillen kunnen dit voor allochtone patiënten complex maken. Een transculturele systemische aanpak biedt een kader, met als voorbeeld ‘Het leven na TBS van een Antilliaanse man.’ Acteur Archell Thompson (bekend van de educatieve theatervoorstelling de Naakte Antilliaan) speelt de rol van een man die na zijn tbs terugging naar Curaçao en daar recidiveerde. Binnenkort komt de man weer vrij en keert terug naar Nederland. In deze workshop geven we antwoord op vragen als: hoe maak je taboeonderwerpen bespreekbaar met mensen die een andere verklaring hebben voor psychiatrische problemen? Welke strategie hanteer je in een gesprek met ontkennende familieleden?
Levert op: Na afloop heeft u een beeld van de complexe situatie van een tbs’er die resocialiseert in een andere cultuur en weet u beter met welke culturele factoren u rekening dient te houden.
Titel: Wie van de Drie?
Thema: Sglvg
Werkvorm: Debat
Sprekers: - Dhr. David Eskes (Trajectum)
Zaal Silo61
Omschrijving: Vijftig jaar geleden voor het eerst op de Nederlandse televisie: de spelshow Wie van de Drie. Speciaal voor het FFZ 2014 haalt Trajectum het bekende Wie van de Drie uit de kast. In een wervelende show van 30 minuten doet u als toeschouwer (inter)actief mee om te ontdekken: wie van de drie is de echte Forensisch ACT medewerker? Tijdens het FACT Nederland congres in september 2013 werd de spelshow in een TEDx-sessie gepresenteerd. De deskundige jury was enthousiast en beloonde Wie van de Drie met een derde prijs.
Levert op: Altijd al in de huid van Martine Bijl willen kruipen? Grijp uw kans en bevraag onze drie kandidaten. Inclusief de inzet van sociale media.
Titel: Het effect van een multifunctioneel touchscreen op de negatieve gevolgen van isolatie
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Dhr. Hans Hulsbos (PI Vught)
- Mevr. Steffanie van Sijll (PI Vught)
Zaal Douchelokaal
Omschrijving: Er wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan het terugdringen en zo mogelijk voorkomen van isolatie. Hoewel hierdoor het aantal isolaties inderdaad lijkt te worden teruggebracht, is het niet waarschijnlijk dat er op korte termijn in het geheel niet meer zal worden geïsoleerd. Een van de argumenten voor het isoleren is dat daardoor een prikkelarme omgeving kan worden aangeboden. De grens tussen een prikkelarme omgeving en sensore deprivatie is echter vaag. Van sensore deprivatie is bekend dat dit tot schadelijke gevolgen kan leiden. In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijke schadelijke effecten van isolatie en de wijze waarop deze kunnen worden tegengegaan. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden gegeven aan de eerste ervaringen met een multifunctioneel touchscreen in de isoleercel. Ook zullen de mogelijkheden van het scherm worden gedemonstreerd.
Levert op: Na afloop van deze sessie ben je op de hoogte van de mogelijke schadelijke effecten van isolatie en van mogelijkheden om deze tegen te gaan.
Titel: ZSM: Zo Snel Mogelijk Selectief
Thema: Anders: Ketensamenwerking
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Elvira Nijman (Tactus)
- Mevr. Monique Vinkesteijn (OM)
- Dhr. Edwin ten Holte (SVG)
Zaal Kalvermelk 2a
Omschrijving: Een man (40) slaat tijdens een ruzie zijn buurvrouw. Als de politie arriveert blijkt er echter meer aan de hand. Iedere keer dat er flink gedronken is vertonen de man en zijn gezin agressief gedrag en terroriseren ze de hele buurt. Een casus zoals die vrijwel elke dag op een ZSM-locatie in Nederland binnenkomt. Hoe signaleren we de achterliggende problematiek en bieden we hiervoor passende zorg? En onder welk justitiële kader? ZSM is de voordeur van de Nederlandse justitiële keten. Hier werken ketenpartners aan een snelle en betekenisvolle afhandeling van strafzaken. Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar antwoord op bovenstaande vragen. We bootsen een ZSM-tafel na, waarin vertegenwoordigers van de ketenpartners aanschuiven. Samen met het publiek bekijken we enkele casussen en zoeken we of er kansen liggen voor de (forensische) zorg. We zoomen in op de screening: hoe kijken we welke zorginterventie nodig is?
Levert op: Na afloop weet u waar delinquenten de justitiële keten binnenkomen. U weet wat daar gebeurt, wat mogelijk is en welke rol de zorg hierin kan spelen.
Titel: Mijn Behandelplan
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Erik Bulten (Pompestichting)
Zaal Kalvermelk 2c
Omschrijving: Gamification in de forensische zorg: Keer Je Kans. Zie en ervaar Keer je Kans: een van de eerste serious games ontwikkeld voor de forensische zorg. Deze game heeft een veelbelovend effect op de behandelbereidheid (treatment readiness) van forensische patiënten, in zowel ambulante, klinische als penitentiaire setting. Pak je kans om Keer Je Kans te kunnen ervaren.
Levert op:
Titel: Werken aan beschermende factoren opent deuren!
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Els Bischoff (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Christa Kollen (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Annemiek ()
Zaal DeGarage
Omschrijving: In deze workshop wordt aandacht besteed aan de implementatie van beschermende factoren in de dagelijkse behandelpraktijk bij patiënten met gewelddadige delicten. Er zal een nadere toelichting gegeven worden op de SAPROF, een instrument dat richtlijnen biedt in de beoordeling van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag. Met behulp van de SAPROF (Structured Assessement of PROtective Factors for violence risk) wordt de ontwikkeling op deze factoren aan de hand van casuistiek in kaart gebracht.
Levert op: De deelnemer is bekend met het grote nut van de SAPROF als instrument in de dagelijkse behandelpraktijk. Deelnemers kunnen over bovenstaande vragen stellen aan een patient.
Titel: Verdiepingsdiagnostiek: de voorfase, een terugblik op het eerste jaar en een blik in de toekomst!
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Chris van der Meer (Palier)
- Mevr. Myrthe van Nieuwenhuyzen (Het Dok)
- Dhr. Aernout Koning (Aventurijn)
Zaal Postkamer
Omschrijving: Verdiepingsdiagnostiek is in het leven geroepen om de toegang tot de forensische zorg vanuit het strafrecht te verbeteren. Parnassia / Palier heeft in de pilotfase aangetoond dat de kwaliteit van de adviesrapportages en indicatiestellingen vanuit RN sterk verbetert door aanvullend psychometrisch onderzoek In 2013 is de aanbesteding verdiepingsdiagnostiek onder meer gegund aan forensisch psychiatrische polikliniek Het Dok en aan Aventurijn. Wat is de kracht van verdiepingsdiagnostiek? Waarom de inzet van extra expertise? Welke onderzoeksvragen worden gesteld? Welke vragenlijsten worden gebruikt?
Levert op: Na afloop van deze sessie ben je op de hoogte van onze praktijkervaring met verdiepingsdiagnostiek, weet je wanneer je dit aan moet vragen en wat het je als verwijzer oplevert. Dit is een kans om met diverse partners binnen het forensische veld hierover van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Tevens ben je op de hoogte van de stand van zaken van de door KFZ uitgeschreven call.
Titel: It's time to flower!
Thema: Anders: Werkplezier
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Folkert Helmus (Pompeii)
- Dhr. Henk Nijman (Pompeii)
Zaal Meelzolder
Omschrijving: Sluiting van klinieken door recessie, bezuinigingen en concurrerende voorzieningen met als gevolg sociale onzekerheid op de vloer, spanning op werkstress door accreditatiedruk en administratiestress, op je hoede door controledrang en registratiedwang, twijfelen tussen idealen en de waan-van-de-dag: het is een keer op! Hoe maak je het (weer) leuk op de werkvloer? Hoe ontwikkel en bewaar je energie? Hoe ontwikkel je (weer zin) en motivatie voor je werk? Met deze vragen gaan we resultaatgericht aan de slag. Tijdens deze workshop verkennen we onze valkuilen, voetangels en klemmen en ontdekken de flow-factoren voor (meer) werkplezier.
Levert op: Na afloop gaat u naar huis met vijf concrete aanknopingspunten voor meer werkplezier!
Titel: Gezond in Seks
Thema: Zedendelinquenten
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Jocelyne Posthumus (De Waag)
- Dhr. Bernard ten Hag (De Waag)
Zaal Kalvermelk 1
Omschrijving: In deze sessie geven we een indruk van groepsbehandeling voor seksverslaafden die strafbaar gedrag (zoals exhibitionisme, voyeurisme, frotteurisme, kinderporno als onderdeel van een pornoverslaving) laten zien. Aan de hand van cases schetsen we een beeld van de verschillende werkvormen. We stimuleren deelnemers voorbeelden in te brengen vanuit hun eigen praktijk.
Levert op: Na afloop heeft u een indruk van de therapiegroep Gezond in Seks.
Titel: Nieuwe stappen naar een open behandelklimaat.
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Mevr. Anna Dekker (Hogeschool Leiden)
Zaal Kalvermelk 2b
Omschrijving: In circa 25 forensische instellingen (JJI’s, TBS, PPC, GGZ) vindt ieder jaar onderzoek plaats naar het behandelklimaat. Een open behandelklimaat binnen de instelling hangt samen met een goed werkklimaat, een goed klimaat in de klas en een zinvolle dagbesteding. In deze workshop presenteren we een aantal goede voorbeelden uit de praktijk. Daarbij kijken we ook naar de relatie met de vier factoren van het leefklimaat in de instelling: ondersteuning, groei, atmosfeer en zo min mogelijk repressie. Voorbeelden zijn JJI Eikestein, ggz-kliniek Inforsa, tbs-instelling Oostvaarderskliniek en PPC Scheveningen. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van het leefklimaat in een nieuwe instelling: Schakenbosch. Deze gesloten instelling voor licht verstandelijk beperkte jongeren ging in januari 2013 open. Welke knelpunten waren er in het eerste jaar?
Levert op: Na afloop bent u geïnspireerd om zelf ideeën te ontwikkelen voor een open behandelklimaat in uw instelling.
Titel: Theater in de FPK!
Thema: Anders: Bestaansrecht
Werkvorm: Workshop
Sprekers: - Dhr. Jos Spijkers ('t Zwerk)
- Dhr. Jason Staal (GGZ Drenthe Beveilgde Zorg)
Zaal Jutekelder
Omschrijving: 'Achter gesloten deuren’ is een aangrijpende theatervoorstelling die een gezicht en stem geeft aan mensen die werken en behandeld worden in de FPK. Over mensen die vooruit willen maar ook geconfronteerd worden met een samenleving die niet op hen zit te wachten. Gespeeld door patiënten en behandelaars. Tijdens onze workshop laten we zien wat theater doet met patiënten, behandelaars en publiek. Jos Spijkers (regisseur en schrijver) geeft een clinic. Samen met de acteurs 'vertelt hij over en speelt hij enkele scènes uit de voorstelling. Zo maakt u kennis met de kracht van theater: als brug naar de wereld buiten de kliniek en als manier om te reflecteren op hoe er binnen wordt gewerkt.
Levert op: Stof tot nadenken. Een eerlijke, confronterende en persoonlijke verbeelding van de gang van zaken in een FPK kliniek. Niet alleen een inkijkje in wat zich die achter de gesloten deuren van de kliniek afspeelt. Maar misschien meer nog een inkijkje in jezelf.
Titel: Dutch Cell Dogs een project dat geen verliezers kent.
Thema: Anders:
Werkvorm: Werkcollege
Sprekers: - Mevr. Marlies de Bats (Stichting Dutch Cell Dogs)
- Mevr. Betty Buijtels (Stichting Dutch Cell Dogs)
Zaal Havenmeester
Omschrijving: Stichting Dutch Cell Dogs begeleidt sinds ruim 3,5 jaar in diverse Penitentiaire Inrichtingen gedetineerden bij het trainen van asielhonden, die vaak door mishandeling aanpassingsproblemen hebben. De trainingen hebben een groot positief effect op zowel de asielhonden als op de gedetineerden. De asielhonden leren om mensen weer te vertrouwen en hebben door de training een grotere kans om weer bij iemand thuis geplaatst te worden. Gedetineerden leren weer wat het is om liefde te krijgen en te geven, goed te communiceren, ergens voor te gaan, verantwoordelijk te zijn voor iets anders dan alleen zichzelf en zelfs iets terug te doen voor de maatschappij. Dit helpt hen sneller en effectiever te re-integreren in de samenleving.
Levert op: Met de ruime ervaring opgedaan in Penitentiaire Inrichtingen gaat Dutch Cell Dogs in januari starten met een pilot in de Oostvaarderskliniek om ook hier patiënten, op basis van vrijwilligheid, de gelegenheid te geven kennis te maken met het trainingsprogramma en zorgvuldig te monitoren welk effect dit op hun zal hebben.

Ervaringsterras

Titel: WODC-informatiestand
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Marleen Nagtegaal (WODC)
- Dhr. Cyril Boonmann (WODC)
Omschrijving: Het WODC presenteert zijn relevante rapporten op het gebied van forensische zorg. Medewerkers staan open voor een toelichting en beantwoorden vragen.
Levert op: Na een bezoek aan deze stand bent u op de hoogte van de huidige state of te art van onderzoek op het gebied van forensische zorg.
Titel: Bezoekprogramma voor tbs-patiënten
Thema: Langdurige zorg
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Christiaan Verschoor (Gevangenenzorg Nederland)
- Dhr. Kees van der Linden (Gevangenenzorg Nederland)
Omschrijving: Vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland bezoeken al jaren gedetineerden en patiënten in penitentiaire inrichtingen en tbs-klinieken. Wij hebben veel ervaring opgedaan in het aansturen van deze vrijwilligers. Samenwerken met professionals in tbs-inrichtingen is voor ons erg belangrijk. Tijdens het festival ontmoeten we graag mensen van de werkvloer om ervaringen te delen rondom de inzet van vrijwilligers.
Levert op: Na een bezoek aan onze stand weet u dat mensen met een beperkt sociaal netwerk ondersteuning kunnen ontvangen door middel van intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers.
Titel: De Piet Roordakliniek gaat verhuizen!
Thema: Verslaafden
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Agnes de Vries (Tactus Verslavingszorg, Piet Roordakliniek)
- Mevr. Erica Haneveld (Tactus Verslavingszorg, Piet Roordakliniek)
Omschrijving: De locaties Apeldoorn en Rekken van De Piet Roordakliniek gaan verhuizen naar één locatie in Zutphen. Tijdens het festival vertellen we meer over deze ontwikkeling. We geven bezoekers een beeld van de nieuwe locatie en de nieuwe mogelijkheden die deze biedt voor behandeling in de forensische verslavingszorg.
Levert op: Na afloop weet u meer over de behandeling in de nieuwe locatie van de Piet Roordakliniek in Zutphen.
Titel: Telezorg in de PI
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Bianca Roelofsen (GGZ NHN)
- Mevr. Petra Tamis (GGZ NHN)
- Mevr. Fleur Stadhouders (GGZ NHN)
Omschrijving: Telezorg in een PI, het kan! Wij presenteren onze eerste ervaringen hiermee in onze stand. Laat u inspireren en raak overtuigd van de mogelijkheden voor uw eigen PI.
Levert op: Na het zien van onze presentatie kent u de mogelijkheden van telezorg.
Titel: Netwerken bij het NIFP
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Faryel Bodha (NIFP)
- Mevr. Melissa Willemsen (NIFP)
Omschrijving: Het NIFP is het centrum van expertise op gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het NIFP coördineert de rapportage pro justitia, verzorgt de Indicatiestelling Forensische Zorg en levert de psychiatrische basiszorg in detentie. Kom langs en wij vertellen er meer over.
Levert op: Na een bezoek aan onze stand weet u wat het NIFP doet en hebben we (nader) kennis gemaakt.
Titel: De Forensische Keten van Bouman GGZ
Thema: Verslaafden
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Ron van Outsem (Bouman GGZ)
- Dhr. Diederik Geijs (Bouman GGZ)
Omschrijving: Bij de stand van de Bouwman GGZ vindt u alle informatie over onze forensische keten: FVK, FVA, Poliklinieken, Forensisch ACT-Team, Forensiche IBW.
Levert op: Na afloop weet u waar bovenstaande afkortingen voor staan en kent u alles over het aanbod van de forensische keten van Bouman GGZ.
Titel: Open voor elke cliënt
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Marcel Woord (Palier)
- Mevr. Manuela van Leeuwen (Palier)
Omschrijving: In onze stand leggen we uit hoe Palier streeft naar het werken zonder contra indicaties. Open voor iedereen, geen cliënt is te complex of te lastig. We zoeken altijd de beste oplossing. In onze showcase komen enkele verzamelde casussen voorbij. U kunt ook uw eigen lastige casussen aan ons voorleggen.
Levert op:
Titel: Wat is de Forensische Studiedag 2014
Thema: Anders: standje forensische studiedag .
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Richard Ooms (PPCA De Singel Amsterdam)
Omschrijving: In 2014 wordt voor de twintigste keer de Forensische Studiedag georganiseerd. Doel van deze dag is het delen van kennis en ervaring tussen werkers in de 24 uurs-forensische zorg. Bij onze stand kunt u een powerpoint-presentatie bekijken over de Forensische Studiedag 2014.
Levert op: Na afloop weet u wat u tijdens de Forensische Studiedag 2014 kunt verwachten.
Titel: Forensische cliënten binnen reguliere RIBW
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Elske Kamp-Pols (Kwintes)
- Mevr. miranda Pijning (Kwintes)
Omschrijving: Kwintes, een instelling voor begeleid wonen binnen de reguliere GGZ, biedt zorg op maat voor mensen met een (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid. Doel is dat zij met onze steun naar tevredenheid een eigen leven kunnen leiden en weer sterk in de samenleving staan. Kwintes biedt begeleiding, wonen en activering. Kwintes is ook een partner voor uitstroom uit het forensische circuit.
Levert op: Na afloop weet u welke zorg en ondersteuning Kwintes kan leveren en kent u onze indicatiecriteria.
Titel: Interculturele Forensische Zorg
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Ana van den Bosch (i-psy Holding)
- Dhr. Serkan Simsek (i-psy Holding)
Omschrijving: i-psy Forensisch is aanwezig op het festival met een creatieve informatiestand. We geven u graag uitleg over onze methodiek.
Levert op: Na een bezoek aan de stand heeft u informatie en inzicht in onze methodiek en ons aanbod.
Titel: E- mental health: Alleen samen kunnen we meters maken!
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Daniëlle Revers (Minddistrict)
- Mevr. Fabiola Schurmans (De Tender)
- Dhr. Albert ()
Omschrijving: E-mental Health (EMH) komt eraan, ook in de forensische psychiatrie. Om echt stappen te kunnen maken moeten we meer gaan samenwerken op het gebied van innovatie en open staan voor elkaars kwaliteiten. Forensische Polikliniek De Tender en De Divisie Forensische Psychiatrie van GGZ-Noord Holland Noord (DFP GGZ-NHN) weten elkaar al aardig te vinden. Samen hebben zij een aantal EMH-toepassingen ontwikkeld. Zoals de modules psycho-educatie persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en delictketen/delictpreventie-keten. Alle specifiek gericht op de forensische doelgroep. De modules zijn een begin van de broodnodige samenwerking om EMH voor de forensische doelgroep naar een hoger plan te krijgen. De Tender en DFP GGZ-NHN laten graag zien welke mogelijkheden EMH biedt. Zij doen dit samen met Minddistrict een van de grootste spelers op de EMH-markt. Na de workshop hopen we dat meer veldpartijen open staan voor samenwerking.
Levert op: Na afloop heeft u inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van EMH voor de forensische doelgroep en heeft u kennis gemaakt e-behandelplatform Minddistrict.
Titel: Altrecht Aventurijn: vertrouwen in herstel
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Frank Verhoef (Altrecht Aventurijn)
- Mevr. Natasja Haneveer (Altrecht Aventurijn)
Omschrijving: Altrecht Aventurijn presenteert zich met de diverse vormen van zorgaanbod, waaronder FPA, FPA forensische zorg aan gedetineerden, SGLVG+, forensisch ACT, forensisch FACT. Daarnaast treft u in deze stand informatie over wetenschappelijk onderzoek rond agressie, e-health-toepassingen en modules herstelgericht werken.
Levert op: Na afloop heeft u inzicht in ons zorgaanbod en meer kennis over wetenschappelijke ontwikkelingen en innovatie binnen de forensische zorg.
Titel: Het Dok
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Nannie Faber (Het Dok)
- Mevr. Ellie Leenaars (Het Dok)
Omschrijving: Het Dok is de forensisch-psychiatrische polikliniek, onderdeel van FPC De Kijvelanden, met vestigingen in Rotterdam, Dordrecht, Breda en Tilburg. Bij onze stand vindt u uitgebreide informatie over ons behandelaanbod, gericht op het voorkomen van recidive in delictgedrag. Heeft u een vraag of wilt u een casus voorleggen? Wij zien u graag!
Levert op: Na afloop heeft u kennis gemaakt met het behandelaanbod en de werknemers van Het Dok.
Titel: Het DJI Kleurenpaspoort
Thema: Anders: Inzicht in drijfveren
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Christina van Wagensveld (Opleidingsinstituut DJI)
- Mevr. Felicia Brokerhof (Opleidingsinstituut DJI)
Omschrijving: Het Opleidingsinstituut DJI heeft een test ontwikkeld, gebaseerd op de theorie van Graves. Het resultaat is een kleurenpaspoort dat inzicht biedt in hoe je in het leven staat. Het maakt duidelijk vanuit welke waarden iemand handelt, wat voor hem logisch is en waar hij energie van krijgt of verliest. Het kleurenpaspoort legt zonder oordeel een verband tussen gedrag en de oorsprong ervan. Het kleurenpaspoort is op alle functies van toepassing. We leggen graag uit hoe u met de kennis van de profielen resultaten kunt bereiken, wat u moet doen en laten en hoe u op een laagdrempelige manier aan de hand van het kleurenprofiel eventuele conflicten of spanningen bespreekbaar kunt maken.
Levert op: Na afloop weet u wat het kleurenpaspoort in de praktijk kan betekenen.
Titel: Trajectum, toonaangevend in (forensische) behandeling en begeleiding van LVB
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Jessie Veenhoven (St. Trajectum)
- Dhr. Egbert Veneman (Trajectum)
Omschrijving: Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag (SG-LVB). Een deel van de cliënten heeft een forensische achtergrond. In deze stand presenteert Trajectum een aantal onderdelen van haar behandelaanbod, onder andere voor verslaving, agressie en therapeutisch milieu. U vindt hier handboeken, filmpjes en medewerkers om een toelichting aan te vragen.
Levert op: Bezoekers krijgen een beeld van de doelgroep SG-LVB en enkele van de zorgproducten van Trajectum.
Titel: Deuren open voor een kijkje in elkaars keuken
Thema: Ervaringsdeskundigheid
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Irene Joziasse (P.I. Vught)
- Dhr. Henk van Rijswijk (De Woenselse Poort)
Omschrijving: De PI Vught en de Woenselse Poort Eindhoven zijn begonnen met de uitwisseling van personeel. Een ambitieus project om van en met elkaar te leren. Enthousiaste medewerkers dompelen zich vijf maanden onder in de andere organisatie om daar de cultuur op te snuiven. Uitwisselen van best-practice, continuïteit van zorg en openheid zijn de sleutelwoorden. Het project biedt een nieuwe impuls aan de ketenzorg in het forensisch veld. Ook leidinggevenden en medewerkers van Reinier van Arkel zijn enthousiast geworden en willen begin 2014 aansluiten. Op termijn gaan de partners de pilot uitbreiden om zodoende de deuren voor elkaar open te houden. Bij deze stand vertellen we meer over onze aanpak, de hobbels die we moeten nemen en over onze ervaringen tot nu toe.
Levert op: Na afloop bent u op de hoogte van dit bijzondere project. U ziet de meerwaarde van de uitwisseling van personeel en de deskundigheidsbevordering die dit oplevert voor medewerkers en de organisatie.
Titel: Snelle behandeling in een grote GGZ-instelling.
Thema: Behandeling en therapie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Sammy Peter (GGz Breburg)
- Dhr. Paul Wolbink (GGz Breburg)
Omschrijving: Centrum voor Forensische Zorg is onderdeel van de GGZ Breburg. Ons team is drie jaar geleden ontstaan en bedient de forensische zorg voor jeugd en volwassenen binnen regio Midden-Brabant. Ondanks het imago van een grote, logge GGZ, laten wij graag zien dat we wel degelijk snel kunnen handelen. Voor de forensische populatie hebben wij specifiek behandelaanbod naar binnen gehaald, zoals schematherapie, aangepast programma dialectische gedragstherapie, dramatherapie, groepsaanbod Niet door het Lint en aanbod seksueel grensoverschrijdend gedrag. We zijn trots op ons behandelaanbod voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Levert op: Na afloop heeft u een compleet beeld van ons behandelaanbod.
Titel: Nieuwe Academie forensische zorg
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Roderick Jansen (Rino Groep /forensische zorg specialisten)
Omschrijving: De Rino Groep en De Forensische Zorgspecialisten werken al lange tijd samen en beginnen nu samen de Forenische Academie: een scholingsaanbod voor professionals in de forensische zorg. In de Forensische Academie bundelen wij de krachten in onderzoek, ervaring en onderwijs. Tijdens het festival nemen we u mee in de meest recente ontwikkelingen rond het gebruik van taxatie-instrumenten in de ambulante praktijk, zoals de nieuwe HCR-20 V3 en Saprof. Wij stellen ons graag voor!
Levert op: Na afloop weet u meer over ons kennisaanbod waarmee we de ontwikkelingen en veranderingen binnen de zorg ondersteunen.
Titel: Verslavingsreclassering, een open werkwijze
Thema: Jongvolwassenen
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Ilonka Verkade (SVG Verslavingsreclassering)
- Mevr. Marian Meijs (Novadic-Kentron)
- Mevr. Nicky van der Linden (Novadic-Kentron)
Omschrijving: De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) is grootverbruiker van forensische zorg. Onze reclasseringswerkers doen jaarlijks duizenden plaatsingen en indicaties en leiden vele cliënten toe naar de zorg. Alles volgens het motto ‘Reclasseren met Zorg’. Wij zijn graag open over onze aanpak en nodigen u uit nader kennis te maken met de verslavingsreclassering. Medewerkers van het SVG-bedrijfsbureau praten u bij over de laatste stand van zaken in de reclassering. Welke ontwikkelingen kwamen er het afgelopen jaar op ons af, hoe reageren we hierop en hoe zorgen we dat de sterke verbinding met de zorg in tijden van bezuinigingen behouden blijft? We besteden speciale aandacht aan de jongvolwassen doelgroep. Door de komst van het adolescentenstrafrecht komen ook meer jongeren terecht bij de verslavingsreclassering. Jongerenreclasseringswerkers laten zien welk aanbod wij kunnen bieden.
Levert op: Na een bezoek aan het SVG-ervaringsterras bent u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen in de reclassering.
Titel: Project Advies op tijd: ketensamenwerking
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Hanna Staarink (Ministerie Veiligheid en Justitie)
- Dhr. Jeroen Meijerink (NIFP)
- Mevr. Maartje van Kuijeren (3RO/ Reclassering Nederland)
Omschrijving: In 2012 is het landelijke project Advies op Tijd gestart. Doel van het project is om voor een strafrechtzitting adviezen en rapporten tijdig beschikbaar te stellen. Het project richt zich op adviestrajecten van het NIFP en 3RO in strafzaken waar forensische zorg als bijzondere voorwaarde mogelijk gewenst is. Het proces dat hiervoor met de ketenpartners beschreven is, behelst ook het belangrijke contact van NIFP/IFZ met zorgaanbieders. Dit is nodig voor een goede plaatsing van een verdachte. Graag praten wij de aanwezigen bij over de voortgang van het project Advies op Tijd. Daarnaast laten wij de bezoekers het (belang van) samenwerking in de keten beleven.
Levert op: Na een bezoek aan onze stand ben u zich bewust van de belangrijke plek die uw organisatie in de keten inneemt en heeft u ondervonden hoe de samenwerking met uw ketenpartners verbeterd kan worden.
Titel: De Forensische Zorgspecialisten
Thema: Anders: Het betreft een stand met informatie over alle behandelingen en diensten die De Forensische Zorgspecialisten te bieden heeft.
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Milo Oudenhoven (De Forensische Zorgspecialisten)
- Mevr. Monique Uijen (De Forensische Zorgspecialisten)
Omschrijving: De Forensische Zorgspecialisten biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. We respecteren ieders unieke geschiedenis en geloven in menselijke groei. Van daaruit werken we aan een maatschappij waar iedereen zich goed en veilig voelt. Op het ervaringsterras zijn enthousiaste medewerkers aanwezig die u van informatie kunnen voorzien.
Levert op: Na afloop kent u de diensten en producten van De Forensische Zorgspecialisten.
Titel: De Weerd
Thema: Efficiëntere plaatsing/resocialisatie
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Floor de Ridder (Van der Hoeven Kliniek)
- Mevr. Bernadette Lauffer (Van der Hoeven Kliniek)
- Dhr. Niels Mertens (Van der Hoeven Kliniek)
Omschrijving: De behandelduur van de tbs moet korter. Maar hoe ga je om met zedendelinquenten met een hoog recidiverisico? In de praktijk blijkt door- en uitstroming van deze doelgroep moeilijk. Het gevolg is een lange behandelduur met hoge kosten voor de samenleving. Het behandelteam De Weerd van de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht laat zien dat het wél kan. Ook buiten het zware juridische kader van de tbs is het mogelijk om de structuur van risicomanagement vast te houden. Snellere doorstroming naar de reguliere GGZ kan hierbij een effectievere optie zijn. Het team legt u graag uit hoe het werkt aan deze complexe taak. Op het ervaringsterras krijgt u een kijkje in de wereld van deze bijzondere woonvoorziening.
Levert op: Na afloop weet u meer over het transmuraal wonen van zedendelinquenten met een hoog recidiverisico en hoe vrijheid en veiligheid op maat hierbij hand in hand gaan.
Titel: FPL en Ifzo samen voor de forensische keten
Thema: Anders: Bevorderen van de samenwerking in de forensische keten
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Annette Libau (IVD)
- Dhr. Bert Bezemer (DForZo)
Omschrijving: Het FPL (Forensisch PlaatsingsLoket) en Ifzo functioneel beheer zijn er om de samenwerking in de forensische keten te verbeteren en knelpunten op te lossen. Hoe we dat doen vertellen we u graag bij onze stand.
Levert op: Na afloop weet u waarom het FPL en Functioneelbeheer Ifzo er zijn en weet u ons te bereiken.
Titel: Open de poorten!
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Annemarie Marijs (Van der Hoeven Kliniek)
- Dhr. David Laseur (Van der Hoeven Kliniek)
Omschrijving: De Voorde is een transmurale voorziening op het terrein van GGZ-centraal in Amersfoort. Op het snijvlak van forensische en reguliere psychiatrie wil De Voorde openingen creëren om een goede behandelketen op te zetten voor patiënten met een psychotische stoornis. In de klinische praktijk blijkt de kloof tussen de tbs-kliniek met een hoge mate van begrenzing en beveiliging en de mores in de reguliere psychiatrie voor veel patiënten onoverbrugbaar. Daarom is in 2009 een locatie van de kliniek op het terrein van GGZ-centraal geopend. Deze kliniek biedt ruimte aan 75 patiënten die zijn opgenomen in het kader van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging. Sinds 2010 worden ook patiënten met een rechterlijke machtiging opgenomen die vanwege non-compliance in de reguliere GGZ niet behandelbaar bleken.
Levert op: Na afloop weet u meer over de mogelijkheid om psychotische patiënten van een hoog beveiligde omgeving door en uit te laten stromen naar de reguliere GGZ. Voor de forensische sector een missie van belang!
Titel: Is er uitstroom uit de Longstay-TBS?
Thema: Doorstroming
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Dhr. Peter Braun (Pompestichting)
- Mevr. Eefje Konings (Pompestichting)
- Mevr. Claudia Eichelsheim (Pompestichting)
Omschrijving: In de stand "Is er uitstroom uit de Longstay TBS" zal duidelijk gemaakt worden aan de hand van video-fragmenten, een presentatie, grafieken en foto's, dat er in weerwil van hardnekkige misverstanden, wel degelijk uitstroom is uit de Langdurige Forenisisch Psychiatrische Zorg (voorheen Longstay TBS). Gepresenteerd zal worden hoe het kan dat de patiënten die voor velen in een verkapte vorm van levenslange opsluiting zouden worden weggesloten, alsnog in staat komen blijken te kunnen komen om deze instelling te verlaten. De meesten weer terug de behandeling in, sommige naar GGZ woonvoorzieningen. Er wordt een actueel beeld geboden van de mogelijkheden en beperkingen van de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg van de TBS. Aandacht zal er zijn over de rol van de instelling, de LAP en de AVT.
Levert op: Aangepaste resocialisatietrajecten en andere "out of the box"-oplossingen worden gepresenteerd door twee medewerkers die elke dag midden in deze bijzondere niche van de wonderlijke wereld van de TBS werken.
Titel: EFP stand
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Renske de Zwart (EFP)
- Mevr. Petra van der Veer (EFP)
- Mevr. Diewke de Haen (EFP)
Omschrijving: In deze informatiestand laten we zien hoe en met welke projecten het EFP de kennis van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van de forensische psychiatrie bij elkaar brengt.
Levert op: Na afloop heeft u een helder beeld van de werkwijze en projecten van het EFP.
Titel: KFZ stand
Thema: Kwaliteitsverbetering en onderzoek
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Renske de Zwart (EFP)
- Mevr. Malu Landman (EFP)
- Dhr. Gijs Bakkum (EFP)
Omschrijving: Wilt u meer weten over het meerjarenproject Kwaliteit Forensische Zorg? Bezoek dan onze informatiestand. We vertellen u ook hoe u zelf projectvoorstellen kunt indienen.
Levert op: Na afloopt heeft u een helder beeld van de werkzaamheden van KFZ.
Titel: De kunstinstallatie Groeten uit …
Thema: Anders: -
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: - Mevr. Tess Jungblut ()
Omschrijving: De kunstinstallatie Groeten uit … is onderdeel van het fotodocument Inforsa 3D, een uniek samenwerkingsverband van fotografe Tess Jungblut en Inforsa. Jungblut kreeg gedurende drie maanden in 2013 volledige toegang tot deze forensisch psychiatrische kliniek, gelegen aan de Duivendrechtse kade te Amsterdam, om een eigen beeld te kunnen schetsen van het leef- en leerklimaat. Een tafeltje met twee stoelen en … .
Levert op:

 

Afsluiting (18.40 - 19.15 uur)

Het slotgesprek van het Festival Forensische Zorg 2014 met het thema OPEN wordt gehouden met Meral Uslu en Maria Mok. Deze twee documentairemakers hebben de documentaire Longstay gemaakt -een unieke blik in de wereld van de onbehandelbare TBS’er. Meral en Maria hebben er voor gezorgd dat een deel van de forensische zorg ‘open is gesteld’ voor het Nederlandse publiek. Aan de hand van beelden uit de hun documentaires worden de ervaringen en inzichten van beide documentairemakers besproken. Daarnaast wordt ook het belang van dit soort documentaires voor de maatschappij besproken.

 

Borrel (19.15 - 20.15 uur)

Na de plenaire afsluiting kunt u voor een aangeklede borrel terecht in Loods 6 en 7.